СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“ УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“

УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване

BG06RDNP001-19.033 „МИГ Раковски 4.2 Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“

МИГ Раковски удължава срока за прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.033 „МИГ Раковски 4.2 Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони до 31.01.2018 г., 23:30 ч.

Период за прием на проектни предложения

Вторият период за прием е с начален срок 22.11.2018 г., а крайният срок за подаване на проектните предложения е 31.01.2019 г., 23:30 часа.

Всяко проектно предложение, подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана.

Бюджет на приема

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез подбор  на проектни предложения за втори прием е в размер на левовата равностойност на 200 060 лв.

Начин на подаване на проектни предложения

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.