Символична първа копка по саниране на жилищните блокове

ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОКОВЕ 104 И 106 РАКОВСКИ.

На 15.03. в района на новия център се състоя символична първа копка по саниране на жилищните блокове вгр.Раковски.

Сградите, предмет на настоящият проект са построени през 1982 г. Състоят се от две секции и два входа, като вход „А” е с шест и пет надземни етажа и един полуподземен етаж, а вх. „Б” е с пет и четири надземни етажа и един полуподземен етаж, като в сутеренните етажи са разположени сервизни помещения. В настоящият проект се предвиждат ремонтни дейности, както следва: За покривите: Външните стени, прилежащи към подпокривното пространство ще се изолират с ЕПИЕС с дебелина 10 см. Капандурите ще бъдат подменени; За сутерените: Входните врати към сутерените ще се подменят с метални такива. Таванът ще се изолира с автоклавни плочи с дебелина 10 см. За входните пространства и стълбищните клетки: Стълбищната дограма ще се подмени с ПВЦ дограма. Отваряеми ще бъдат два прозореца на ниво. Входните врати ще се подменят с алуминиева дограма. При ремонта на стълбищните клетки НЕ се предвижда подмяна на вратите на апартаментите. За фасадите: Придвижда се почистване и заздравяване на обрушените участъци. Фасадата ще бъде топлоизолирана, а предвидената мазилка- минерална. От противопожарна гледна точка и според наредбата за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар, по фасадата на сградите ще се положат пожарозащитни ивици от каменна вата. Проектът е изцяло финансиран от Националния бюджет, като за бл. 104 общата стойност е 569 700 лв. с изпълнител „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ГР. СОФИЯ, а за бл. 106 общата стойност е 567 420 лв. с изпълнител „РОУЗ ВАЛЕЙ ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ГР. КАРЛОВО Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради с основна цел – чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот на гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Изпълнението на мерките за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за:
• по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;
• подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;
• осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие. Очаквани резултати и ефекти
• Намаляване разходите за отопление за домакинствата;
• Подобрена жилищна инфраструктура и промяна в облика на градовете;