СНЦ “ЗАЕДНО ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ” УЧАСТВА ВЪВ ВСТЪПИТЕЛНАТА СРЕЩА НА „YOUNG FARMERS- RURAL ENTREPRENEURSHIP LEVERAGING ADVANCED TRAINING FOR YOUNG FARMERS “ — ПРОЕКТ, СЪФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+.

На 26 ноември 2020 г. се проведе встъпителната онлайн среща по проект YOUNG FARMERS (Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers), съфинансиран от програма „Еразъм+“ на Европейската комисия, която обединява седем партньори от пет държави (Белгия, България, Италия, Полша и Испания). Тази среща бе планирана с домакин Белгия и трябваше да се проведе в Института за обществени политики (IHF asbl), но бе насрочена онлайн, поради ограниченията, свързани с COVID-19 .

Докато младите земеделски стопани представляват икономическия потенциал на европейските селски райони — територии, които съставляват от 40 % до 80 % от всяка европейска нация, в многобройните доклади на ЕС се посочва необходимостта от качествено обучение по предприемачество и управление на риска (както и от нови технологии), от които предприемачите в селските райони могат да се възползват по отношение на нови и по-иновативни модели за конкурентоспособност на бизнеса

Финансовата и дългосрочна стабилност на техния бизнес се влияе от няколко ключови фактора: липса на обучение по предприемачество; цялостна липса на компетентност в областта на цифровите технологии и ИКТ; конкурентен натиск, представляван от големите индустриални вериги.

Проектът YOUNG FARMERS има за цел да увеличи възможностите на младите земеделски стопани в ЕС, да възприемат и използват модели на цифрово предприемачество, за да повишат стойността на своите предприятия с нови конкурентни решения.

Съдържанието на обучението ще се отнася до три основни области:

Предизвикателства и възможности пред селското стопанство в дигиталната ера

Дигитално предприемачество в селските райони и електронен маркетинг

Интернационализация и електронна търговия

По време на изпълнението, партньорите ще:

1. Разработят и поддържат интернет платформа с отворени образователни ресурси, която осигурява видимост на дейностите по проекта и интегрирането им в ЕС

2. Очертаят цялостен анализ на пазара и динамика на конкуренцията в селските райони

3. Разработят инструментариум за обучение и допълнителни ресурси, който да бъде предоставен на най-малко 120 обучаеми от целевата група

4. Увеличат приемането и възпроизвеждането на YOUNG FARMERS чрез разпространението на проекта на национално и европейско равнище.

5. Насърчават по-нататъшното развитие на проекта, като се предоставят основани на факти данни за провежданите политики, практики в областта на предприемачеството и развитието на селските райони.

Всички резултати от YOUNG FARMERS ще се предлагат в многоезични версии, безплатно и без ограничения чрез специалната OER платформа.

Проектът се финансира с подкрепата на програма Еразъм +.