Свободно работно място за длъжността „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“

      ОБЩИНА РАКОВСКИОБЛАСТ  ПЛОВДИВ

п.к 4150 пл. България, тел. 03151/2260. факс: 031512361, e-mail: oa@rakovski.bg

 

ОБЯВА

 

 

свободно  работно място за длъжността

„СОЦИАЛЕН  РАБОТНИК“

в  Център  за настаняване от семеен тип

 1. Изисквания  към  кандидатите:

 

·        Да  имат завършено висше образование – специалност   “ Социални  дейности“ , „Социология“ , „Педагогика“, ще са с предимство

·        Да  притежават  добри  комуникативни  умения

·        Да  притежават  компютърна  грамотност

·         Професионалния  опит ще се счита  за предимство

 

2. Необходими документи:

·        Заявление

·        Автобиография

·        Ксерокопие  на  диплома  за  завършено  образование

·        Ксерокопие  на  документ  удостоверяващ професионален  опит

 

 

Приемане  на  документите  в сградата на  Общината,  етаж  2,  стая № 1 – отдел

“ Човешки  ресурси “ в срок до 16:30 часа  на 23.04.2018

Изборът  на  кандидати  ще стане след  разглеждане  на подадените  документи  и провеждане

на  събеседване  с  одобрените  по  документи  кандидати.

 

Информация относно  датата  и часа  за провеждане на събеседването  ще бъде  получена

лично след  изтичане  на срока  за подаване  на документи.

 

 

 За  допълнителна  информация :

телефон  за контакти : 0885642083

или  на място в ЦНСТ – Раковски

гр. Раковски  ул. „Верона“ № 4