ТРИ ПРОЕКТА С ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ ОЧАКВАТ ДА БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ОТ МИГ РАКОВСКИ

През месец юни продължава усилената работа на екипа на МИГ Раковски по прилагане на Стратегията за водено от общностите местно развитие по процедури към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Към настоящия момент МИГ Раковски провежда оценката на подадени проектни предложения в две оценителни сесии по ОП „Развитие на човешките ресурси“ :

По процедура BG05M9OP001-2.031 „МИГ Раковски – МПО2/ИП4 – Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“ е подадено проектно предложение от ФОНДАЦИЯ „БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАТОЛИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ КАРИТАС ВИТАНИЯ“ на стойност около 140 000 лева. Проектът „Разширяване дейността на социално предприятие „Работилница на Каритас““ предвижда увеличаване на обема на произвежданите продукти – свещи и сапуни чрез наемане на нови лица от уязвимите групи; обособяване на малък магазин към предприятието, в който ще се продават продукти на работилницата и на други социални предприятия и разработване на онлайн магазин, в който да се предлагат отново продукти на предприятието и на други социални предприятия. Очаква се по проекта да бъдат наети 4 лица от уязвими групи – хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица.

На 30 май стартира оценката и по процедура BG05M9OP001-2.042 „МИГ РАКОВСКИ – МП02/ИП3 – Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“. Подадени са две проектни предложение – на Община Раковски и на ДЕВИЧЕСКО МОНАШЕСКО ОБЩЕСТВО „ФРАНЦИСКАНКИ МИСИОНЕРКИ НА ПРЕСВЕТОТО СЪРЦЕ ИСУСОВО“.

  • По проект „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес – Община Раковски“ се предвижда надграждане на дейността на „Център за предоставяне на интегрирани услуги в семейна среда“ чрез подбор и назначаване на за 12 месеца на 50 домашни санитари, които ще полагат грижа за 50 потребители от целевите групи – възрастни в риск, хора с увреждания и хора над 65г. в невъзможност за самообслужване. Проектът е на стойност 391 000 лв.

  • Проектно предложение „Нов център за социално включване и развитие, социална рехабилитация и интеграция в общността“ на ДЕВИЧЕСКО МОНАШЕСКО ОБЩЕСТВО „ФРАНЦИСКАНКИ МИСИОНЕРКИ НА ПРЕСВЕТОТО СЪРЦЕ ИСУСОВО“ предвижда в рамките на 24 месеца да бъде оборудван център, осигуряващ подкрепа за индивидуално развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на потребители от уязвимите групи – възрастни в риск, хора с увреждания и над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез разнообразни консултативни, терапевтични, рехабилитационни дейности и обучения за водене на самостоятелен живот. Предвижда се наемането на рехабилитатор, психолог, логопед и педагог, ще бъдат прилагани форми на терапия като арт-терапия, музикална терапия и трудотерапия. По проекта е предвидено да се създаде мобилен екип за транспортиране на трудноподвижни потребители за преодоляване на социалната изолация и социално включване и за превоз на специалистите за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите. Предвидените разходи са в размер на 391 000 лв.

Проектите ще бъдат финансирани от бюджета на Местна инициативна група Раковски чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ чрез подхода ВОМР /Водено от общностите местно развитие/.