Веселин Делипетров: Искам децата в община Раковски да растат достойни граждани, с които не само ние , а и България да се гордее

Визитка: Веселин Делипетров на 28 години в гр. Раковски. Основното си образование завършва в Основно училище „Христо Ботев“, а средното образование в ПГ „Петър Парчевич“ – град Раковски , специалност „Икономическа информатика“. Висшето си образование получава в ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „социална педагогика“ в направление работа с деца с девиантно поведение.

Професионалният път на Веселин започва през 2013 година в ОУ „Христо Смирненски“ град Раковски като педагогически съветник. През 2015 година работи в Агенция за социално подпомагане – Дирекция Социално подпомагане – Раковски като служител в Отдел „Закрила на детето“ . От 2016 година работи в Община Раковски, първоначално като социален работник по проект „Независим живот“ или по известен на обществеността „Личен асистент“, а по – късно и по проект „Осигуряване на топъл обяд“.

От 1 октомври 2018 година изпълнява длъжността на Секретар на Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Раковски .

Именно новата му позиция в общинска администрация е повод екипът на R-NEWS да го потърси , за да обясни какви са целите и задачите на тази комисия.

-С какво се занимава местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Раковски и какви дейности изпълнява ?

– Общинската комисия организира и координира социално-превантивната дейност на територията на община Раковски;
• търси и установява малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие;
• разглежда противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали на прокуратура, съд, полиция, граждани и налага законосъобразни възпитателни мерки, съгласно ЗБППМН;

привежда в изпълнение наложените мерки и осъществяват контрол върху изпълнението им;
• оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват, срещащи затруднения при възпитанието на децата си;
• уведомява компетентните органи за взимане на съответните мерки спрямо пълнолетни граждани, когато:
– поведението на родителя представлява опасност за личността, възпитанието, здравето или имуществото на детето;
– малолетните и непълнолетните са подбудени към извършването на противообществени прояви или престъпление от пълнолетно лице;
– при склоняване на малолетни и непълнолетни към проституция, употреба на алкохол, наркотици, просия и др.
• МКБППМН налага мерки на родителите или лицата които ги заместват, когато при разглеждането на възпитателното дело се установи, че не полагат достатъчно грижи за възпитание на децата си;
• анализира състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината и организира мероприятия с цел предотвратяване на такива.

-Канкретно върху какво работите в момента и какви са предстоящите ви намерения и задачи?

За да привлечем вниманието на децата , а също и на учителите и директорите на училищата в община Раковски, с кмета Павел Гуджеров и зам. кмета Йовко Романов, решихме да предприеем две инициативи, за да привлечем вниманието на децата по интересен и забавен начин.

Първата инициатива условно нарекохме „Лига на класовете“ и има за цел да покаже най-ефективните и интересни доброволчески, благотворителни или образователни инициативи, в които учениците могат да вземат участие.

Ние от МКБППМН – Раковски гледаме на училищата освен като място , на което детето се научава на знания, така и на чисто човешки добродетели и ценности. Вярваме, че тези инициативи са личен и съзнателен акт на учене, свързаност с хората и солидарност.

В инициативата могат да участват всички класове от начална форма на обучение. Много ме радва, че тази инициятива предизвика интерес , а училището в Белозем се включи с абсолютно всички класове.

На 24 май догодина най-добре представилия се клас ще вдигне КУПАТА НА КЛАСОВЕТЕ, а всички участници ще получат грамоти на официална церемония.

Втората инициатива е „Бъди отговорен – бъди в час!“ се провежда за първи път в Община Раковски и има за цел да насърчи и мотивира учениците в редовното посещение на учебните часове. Ученикът от всеки клас допуснал най-малък брой отсъствия ще получи специална награда, а при равен брой на допуснатите отсъствия наградата ще се присъди на ученикът с по-висок успех .

Създадохме и ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ КЛУБ „РОДОЛЮБЕЦ“ местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Раковски. Клубът ще развива дейност в няколко направления: благотворителна, спортна, образователна и превантивна чрез МКБППМН, Община Раковски, РУ на МВР –Раковски и училищата на територията на общината.

Убедени сме , че Младежки клуб „Родолюбец“ ще създава условия за развитие и изява на творческите способности на подрастващите чрез разширяване на техните знания и приобщаване към науката, изкуството, културата и спорта, както и желание за оказване на подкрепа за подпомагане на най-нуждаещите се лица на територията на Община Раковски.

Основните ценности, на които се основаваме са свобода, толерантност, сътрудничество, уважение, отговорност. Те са основата, на която се изгражда дейността на общински младежки клуб „Родолюбец“.

Вярвам, че чрез общински младежки клуб „Родолюбец“ ще спомогнем подрастващите в община Раковски в тяхното развитие и изявата им на творческите им способности чрез разширяване на техните знания и приобщаване към науката, изкуството, културата и спорта.

-Всичко, което казахте звучи чудесно. Какви конкретни стъпки правите в комисията по изпълнението на тези три инициятиви?

Изхождайки от опита ми във работата ми в училищата и в Дирекция „Социално подпомагане “ към отдел „Закрила на детето“ , както и в община Раковски , смятам да привлечем за каузата ни завършили вече ученици , които с примера , поведението и успехите си могат да бъдат чудесен образец за настоящите учащи се , един вид връстници обучават връстници . Подрастващите трабва да разберат , че да си добър, възпитан и дисциплиниран ученик е престижно. Тези , които знаят и могат не бива да бъдат усмивани от другите , още повече подтискани от другите. Ние сме се свързали вече с тях , предстоят срещи и разговори и работа с децата, разбира се .

Важно е да спомонем, че разполагаме със специализиран кабинет . Той се намира в т.нар Белия дом на първия етаж с табела „Консултативен кабинет на Местната комисия за борба с противообществените прояви“. Кабинетът е съобразен с абсолютно всички изисквания за подобен тип работа. Представил съм програмата на всички училища и разчитам на сериозната подкрепа на училищните ръководства.

Според статистиката на територията на община Раковски най-големият проблем е масовото отсъствие на децата от училище/предимно от ромските малцинства/ и дребните прояви на хулиганство, като счупване на чужда собственост. Това е т.нар девиантно поведение и склонност към асоциални прояви.

Обсъждайки програмата на комисията с кмета Гуджеров и зам. кмета Романов , решихме да наблегнем на чувството на безнаказаност у нашите малки граждани . Именно там ще са съсредоточени нашите усилия . Разбира се , ще разчитаме и на подкрепата и съдействието на родителите, защото знаете , че семейството е ключов фактор. Отговорността за едно дете е на всички, но семейството е базата. първите 7 години са решаващи, за да може като постъпи детето в училище преподавателите да надграждат изграденото от родителите.

В заключение искам да кажа, че светът, който искаме да видим е свят, в който подрастващите са активна част от процесите на взимане на решения и създаване на политики на всички институционални нива. Нашата визия се основава на изграждането на образовани и мотивирани деца, които имат широки познания за проблемите и приоритетите в различни сфери на обществения живот в страната и по света. Това е постоянен процес, в който ние виждаме задължителното участие на институциите, гражданския сектор, както и всички деца от Община Раковски.

Моята лична кауза е максимално да бъда полезен с опита и знанията, които съм придобил за просперитета на община Раковски. Искам децата в община Раковски да растат достойни граждани, с които не само ние , а и цяла България да се гордее. Готов съм с всички сили да спомогна за това и благодаря на кмета г-н Павел Гуджеров за доверието.