Нов социален проект на община Раковски „Патронажна грижа“ ще обгрижва възрастните хора в нужда по домовете

Община Раковски кандидатства за нова социално-здравна услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания “ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към Министерството на труда и социалните грижи, това съобщи ресорният зам.кмет Йовко Романов.


Общата цел на новата услуга е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им. Специфичната цел на новата социална услуга е да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

За целта ще бъде изградена мрежа от мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете на възрастни и хора с увреждания. Ще бъде назначен екип от социални и медицински работници, психолози и санитари. Нуждаещите се ще бъдат консултирани и ще им бъде оказвана и психологическа подкрепа. Част от средствата ще бъдат използвани за закупуването на специализиран автомобил за по-качествено обслужване на потребителите.

От услугата ще могат да се възползват 68 възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и хора с увреждания и техните семейства.Стойността на проекта е на стойност 203 000 хил. лв.

Интегрираните услуги ще се предоставят в рамките на 12 месеца, а всяко лице ще може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден. Активното предоставяне на услугата „Патронажна грижа“ ще започне през летните месеци и есента на тази година.