Последни новини

Финансиране на новоизградена училищна сграда към ОУ „Христо Ботев“ на стойност половин милион лева

На 06.02.2020г.към Министерството на образованието е входирано писмо от Община Раковски относно: Отпускане на държавна помощ – необходим финансов ресурс за изграждане на училищна сграда,…


Съветниците от ПП ГЕРБ в Общински съвет – Раковски дариха десет лаптопа на възпитаници на училищата в Община Раковски

Десет лаптопа, които ще се ползват за възпитаници на училищата в Община Раковски, бяха дарени в навечерието на най-светлия празник, Рождество Христово! Десет ученолюбиви деца,…


ОбявиПроцедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.084 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“