ПОКАНА за среща за обществено обсъждане

Сдружение „Местна инициативна група Раковски“ има удоволствието да ви покани на среща за обществено обсъждане в изпълнение на сключен административен договор РД № 50-47/15.03.2023 г….


Още новини

Анкета за проучване на мнението на жителите от територията на Община Раковски относно изпълнението на стратегии за местно развитие за програмни периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. и ползите за развитие на територията на „Местна инициативна група – Раковски”, както и изготвянето на стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за периода 2023-2027 г.ОбявиПроцедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.084 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“