Търсят ръководител на Центъра за настаняване от семеен тип в Раковски

Община Раковски обявява конкурс за ръководител на Центъра за настаняване от семеен тип. Длъжността е свързана със следните отговорности:
Ръководи и отговоря за организирането, разпределянето, координирането и контролиране на всички дейности в Центъра за настаняване от семеен тип; Изготвя необходимите процедури, правилници и задължителна документация за организиране работата в ЦНСТ; Представлява ЦНСТ при установяване на връзки и поддържане на контакти; Подпомага процеса на адаптация и приспособяване на деца и младежи от специализирани институции в Център за настаняване от семеен тип; Оказва подкрепа на децата в областта на преоткриването и развиването на техните способности с оглед на успешното им социално включване и придобиване на умения за живота извън ЦНСТ; Участва в изготвянето на индивидуален план на всяко дете; Познава и спазва Етичния кодекс на работещите с деца.
Ръководителят на институцията осигурява ежедневна подкрепа в среда близка до семейната, създава условия за социална интеграция на потребителите, за задоволяване на основните им жизнени потребности, за формиране на социални умения, за организиране на свободното време, като следи за прилагане на индивидуален подход. Планира работата си и работата на персонала, като възлага отговорности според длъжността.
Друго задължение е контрол върху работата на персонала, както и върху качеството на услугата; Извършва периодична проверка на документацията, отразяваща работата на ЦНСТ; Контролира качеството на предлаганата услуга – осъществява вътрешен контрол относно спазването на стандартите и критериите на социални услуги за деца, прави оценка на изпълнението на работния план на всеки член на персонала и изпълнението на общите принципи на ЦНСТ.
Ръководителят поддържа подходящ психологичен климат за потребителите и персонала; Грижи се за финансовата стабилност и материалната обезпеченост на услугата; Популяризира дейността на ЦНСТ; Представя ЦНСТ пред юридически и физически лица;
Изготвя отчети за дейността; Участва в работни срещи, семинари и други събития свързани с извършваните дейности и организацията на работа в ЦНСТ; При необходимост изпълнява допълнително възложени функции, които са в интерес на децата, ЦНСТ и социалните дейности в Община Раковски като цяло.
Началникът на Центъра поддържа връзки с професионалисти извън ЦНСТ, имащи отношение към обгрижване на децата /лекари, учители, психолози/ ; Поддържа добро ниво на професионална компетентност на служителите; Приема от Кмета на Община Раковски и други задължения, способстващи за развитие на услугите за децата/младежите и социалните дейности в Община Раковски като цяло; Спазване задължително за съдействие, регламентирано в чл. 7, ал.1 и ал.2 от ЗЗД; Притежават познания за детското развитие.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
– Образование – висше, образователна степен бакалавър или магистър; Специалност – „Социални дейности”; „Социална педагогика”, „Психология”, „Филология” или друга специалност – хуманитарен профил ;
– Професионален опит – се счита за предимство. Управленски опит в сферата на социални, образователни или други дейности (умения за управление на персонал, умения за планиране, бюджетиране, управление на изпълнението на дейността, умения за отчитане на дейността;) се счита за предимство;
– Умения за работа с деца, с близки и роднини, умения за взаимодействие с различни институции;
– Допълнителни квалификации и опит са предимство.
– Владеене на Microsoft Office, Internet;
– Умения за работа в екип и комуникативни умения;
– Да е лице, което не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер

Необходимите документи за участие в конкурса са:
– Заявление свободен текст за участие в конкурса
– Свидетелство за съдимост
– Автобиография / CV;
– Документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, в случай, че кандидатът притежава такива – копие, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата;
– Документ, удостоверяващ изпълнение на изискването за професионален опит – копие, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата;
– На кандидатите за участие в конкурса да се предостави Длъжностна характеристика от гл. сп. „ПР, ЧР и ТРЗ“.

Изборът на кандидат ще стане след разглеждане на подадените документи и провеждане на събеседване с одобрени по документи кандидати.

Информация относно датата и часа за провеждане на събеседването ще бъде получена лично след изтичане на срока за подаване на документи .

Документите да се подават лично от кандидатите или упълномощени техни представители в административната сграда на Община Раковски, гр. Раковски, пл. „България“ № 1, ет. 1, стая № 8, отдел „Деловодство“ в срок до 12:00 часа на 31.12.2019 година.