ОТЧЕТ НА РАБОТАТА НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАКОВСКИ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2019 Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ

С наближаване на края на 2019 г., екипът на „Местна инициативна група Раковски“ направи равносметка за извършеното през изминалата 2019 година. Ако трябва да обобщим в няколко цифри: 7 оценителни сесии, 18 оценени проекта, 3 подписани договора за финансиране. Необходимо е да отдадем дължимото признание за усилията на целия екип на МИГ Раковски и на всички включени в оценителните сесии оценители, като представим по-подробно мерките и резултатите от приемите:

През януари е одобрен проект „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите в община Раковски“ на стойност 190 490, 51 лв. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с бенефициент Община Раковски. Към момента проекта се изпълнява успешно, като неговите резултати са признати за „добра практика“ и включени в международното издание на ЕЛАРД – европейската Лидер мрежа.

През януари-февруари е извършена оценка на постъпилите проектни предложения по първи прием на процедура BG06RDNP001-19.084 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Програма за развитие на селските райони. Одобрени са общо 6 проектни предложения на стойност 998 390,34 лв. Проектните предложения са на Община Раковски и включват разнообразни дейности като: подобряване на енергийната ефективност на читалището в село Шишманци, благоустройство на централния площад в село Белозем и на стадиона в гр.Раковски, изграждане и рехабилитация на зелени площи и детски площадки в с.Стряма и гр.Раковски. Към момента се очаква одобрение на процедурата от Държавен фонд „Земеделие“.

През февруари приключи оценката на постъпилите проектни предложения по втори прием на процедура BG06RDNP001-19.033 „МИГ Раковски 4.2 Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони. Одобрени са две проектни предложения с общ размер на безвъзмездна финансова помощ от 199 800,8 лв., като едно проектно предложение е в списъка с резерви, поради недостатъчен финансов ресурс по мярката. Към момента се очаква одобрение на процедурата от Държавен фонд „Земеделие“.

През май стартира оценката по втори прием на процедура BG06RDNP001-19.084 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Програма за развитие на селските райони. Одобрено е едно проектно предложение на стойност 265 000 лв. с бенефициент Община Раковски, което предвижда внедряване на енергийно-ефективни мерки и подобряване на предоставяните услуги в читалище „Христо Ботев“, село Стряма. Към момента се очаква одобрение на процедурата от Държавен фонд „Земеделие“.

През юни приключи оценката в рамките на втори срок по процедура BG05M9OP001-2.031 „МИГ Раковски – МПО2/ИП4 – Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Одобрено е едно проектно предложение на стойност 132 574,01 лв. с бенефициент Фондация „Благотворителна католическа организация Каритас Витания“, включващо разширяване на дейността на социално предприятие „Работилница на Каритас“. Към момента е подписан тристранен договор между бенефициента, Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ и МИГ Раковски, като се предвижда проектните дейности да стартират през 2020 г.

Отново през май и юни е извършена оценка на постъпилите две проектни предложения по процедура BG05M9OP001-2.042 „МИГ РАКОВСКИ – МП02/ИП3 – Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. И двете проектни предложения са получили одобрение от оценителната комисия, а с единия кандидат – Община Раковски е подписан договор на стойност 390 999,99 лв. за предоставяне на интегрирани услуги за социално включване на възрастни в риск – хора с увреждания и хора над 65г. в невъзможност за самообслужване.

През септември и октомври е извършена оценка на 5 проектни предложения в рамките на първи срок по процедура BG06RDNP001-19.174 „МИГ Раковски 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони. И петте проектни предложения са одобрени от оценителната комисия, като проектното предложение с най-малък брой точки е в списъка с резервни предложения, поради недостатъчен финансов ресурс по мярката. Стойността на безвъзмездната финансова помощ на одобрените проекти е в размер на 316 663,12 лв. Към момента се очаква одобрение на процедурата от Държавен фонд „Земеделие“.

Екипът на Местна инициативна група Раковски ще продължи усилената си работа и през новата година като пожелава на всички свои настоящи и бъдещи бенефициенти Весели празници и много успешни проекти през 2020 година!