Отчет за подписани договори през 2020 г. по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

През 2020 г. „Местна инициативна група Раковски“ подписа шест договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 21 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“, финансирани по Програма за развитие на селските райони:

 • С Народно читалище „Христо Ботев – с.Болярино – 1999 г.“ в размер на 21 043,50 лв. за реализирането на проект „Фестивал на тракийската народна музика – с. Болярино“, включващ:

 • организиране и провеждане на фестивал на тракийската народна музика, като първото му издание ще бъде посветено на известния саксофонист от село Болярино – Миньо Георгиев.

 • Изработване, заснемане и монтаж на рекламен видеоклип, който ще популяризира фестивала, но също и село Болярино – люлка на известни музиканти, прославили родното село с изпълненията на традиционна тракийска музика.

 • Закупуване на оборудване, необходимо за провеждане на фестивала: мобилно осветление, шатри, маси и столове,

 • С НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ в размер на 15 986,32 лв. за реализирането на проект „Закупуване на фолклорни носии от Тракийска етнографска област за ПФА „Слав Бойкин”“, включващ закупуването на 24 броя женски и 16 броя мъжки тракийски национални носии, 32 чифта цървули и 12 броя пафти за самодейците от ансамбъла. • Със Сдружение училищно настоятелство „Будител“ при ОУ „Отец Паисий“ с. Стряма в размер на 5 438 лв. за реализирането на проект „Популяризиране на културно – историческото наследство на територията на село Стряма и Община Раковски, чрез съхраняване и опазване на местната идентичност”, включващ:

 • Проектиране и ушиване на 6 дамски и 6 мъжки тракийски детски носии, които ще бъдат носени от учениците от 5 – ти до 7 – ми клас при участието им във фестивали и събори за обработен и автентичен фолклор;

 • Проектиране и ушиване на училищно знаме за въстановка на събития с лика на Отец Паисий.

 • С НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1929“ – с. Шишманци в размер на 44 192,41 лв. и се предоставя за реализирането на проект „История и традиции на селото – възраждане, опазване и развитие”, който включва следните дейности:

 • Проектиране и ушиване на 20 броя женски и 15 броя мъжки тракийски костюми и проектиране и ушиване на 35 детски тракийски народни носии, включващи както обувки, така и аксесоари като диадеми, пафти, колани и торбички.

 • Закупуване и доставка на мобилно озвучаване за сцената на Зрителна зала в читалището.

 • Издаване на книга за историята на село Шишманци от неговото създаване до наши дни. В читалището вече има събрана достатъчно информация и снимки, които е необходимо да бъдат подредени в хронологичен ред и оформени като книга – история на селото.

 • Изработване на два рекламни клипа – един за живота и делото на известния кавалджия Никола Ганчев, който е родом от селото и един по – кратък клип, който ще бъде своеобразен разказ за развитието на селото, включващ разкази на хора за важни факти и значими събития и кадри от местни празници и бележити дати.

 • с НЧ „Просвета – 1909“ – с.Белозем в размер на 22 023,04 лв. за реализирането на проект „Носията – външен облик на традиция, бит и култура. Изработване на народни носии”. Изработване на народни носии” е насочено към съхраняване и развитие на местния фолклор и на културните взаимоотношения между поколенията, чрез популяризиране на местното художествено изпълнителско изкуство. Закупуването на 20 женски, 20 мъжки и 45 детски тракийски носии с елементи от местния автентичен костюм цели пренасянето на културен опит, знания, умения и традиции между различните поколения, мотивирайки местната общност да участва и инициира съвместни дейности, свързани с опознаването, съживяването и популяризирането на автентични местни традиции, фолклор и занаяти. Реализирането на проектните дейности ще завърши с организиране на концерт, на който самодейци от читалището ще представят автентичното песенно фолклорно наследство на територията, както и закупените по проекта носии.

Местна инициативна група Раковски“ подписа пет договора с Община Раковски за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“:

 • 265 000 лв. без ДДС се предоставят за реализирането на проект „Внедряване на енергийно – ефективни мерки за предоставяне на качествени обществено – културни услуги от Народно читалище „Христо Ботев“ с. Стряма”:

 • Демонтаж на дървена дограма по прозорци и врати и доставка и монтаж на нова РVС дограма;

 • Топлоизолация на външни стени с топлоизолационна система тип EPS;

 • Топлоизолация на покрив с топлоизолация от каменна вата и минерална вата.
  Реализирането на проектното предложение ще доведе до подобряване на достъпа на жителите на село Стряма и на община Раковски до ремонтирана, благоустроена и енергийно-eфективна културна инфраструктура.

 • 223 997 лв. се предоставят за реализирането на проект „Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски” на кандидата Община Раковски.
  Проектното предложение включва обхвата на Централен площад в село Белозем – 2430 кв.м. и ще бъде реализиран на два етапа:

 • Строително-монтажни работи, включващи цялостна подмяна на настилките, реконструиране на декоративната растителност и изграждане на места за сядане;

 • Доставка и монтаж на оборудване: кошчета за смет, пейки, монтиране на антипаркинг елементи и стойки за велосипеди, паркова чешма, осветителни тела и прожектори.
  Реализирането на проектното предложение ще доведе до подобряване на достъпа на жителите на село Белозем и на община Раковски до благоустроена, достъпна и привлекателна градска среда. Проектът чувствително ще повлияе и върху качеството на живот, увеличавайки комфорта на живущите и на посетителите на населеното място, ще се създадат условия за хармонично и устойчиво развитие на територията.
  Това е четвъртият подписан договор по процедурата като в края на месец юни бяха подписани още три проектни предложения с Община Раковски за облагородяване и озеленяване на паркове и градинки на обща стойност 524 072,59 лв.

 • Проектът „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в УПИ VII – озеленяване кв.65 по ПУП на с. Стряма“ е с одобрен размер на безвъзмездна финансова помощ 58 146,98 лв. Предвижда се да се обнови и обогати алейната мрежа в съществуващия парк в село Стряма, както и декоративната растителност. Ще се изгради ново парково осветление, ароматна градинка, ще се монтират осветителни тела, тенис маса и маса за шах, пейки и кошчета за отпадъци.

 • Проектът „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в УПИ XIX – 568, зеленина кв.588 по ПУП на гр. Раковски“ е с одобрен размер на безвъзмездна финансова помощ 141 573,74 лв. Проектът предвижда обновяване на площи за широко обществено ползване в град Раковски. Обект на проекта е паркът в кв.588 в кв. Генерал Николаево, който има важно функционално значение за обществения, социалния и културно-историческия живот на града. Предвижда се да се обнови и разшири алейната мрежа, осветителните тела и съществуващата декоративна растителност. Ще се монтират нови детски съоръжения, маси за тенис и маси за шах.

 • Проектът „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в ПИ II 2424 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски“ е с одобрен размер на безвъзмездна финансова помощ 324 351,87 лв. Проектът предвижда обновяване на площи за широко обществено ползване в град Раковски. Обект на проекта е паркът в кв.531 в кв. Секирово. Предвижда се да се обособят нови зони в парка – за спортно катерене с боулдъри, за игра с въжени съоръжения, за игри с топка. Планирано е обновяване на зоните за отдих, настилките, алеите и плочопътеките, както и засаждане на нови дървета, храсти, треви и цветя. В проектното предложение е включено и монтиране на нови осветителни тела, беседки, пейки и кошчета за отпадъци.

По Оперативна програма Развитие на човешките ресурси е подписан договор по проект за „Нов център за социално включване и развитие, социална рехабилитация и интеграция в общността“ с Девическо монашеско общество „Францисканки мисионерки на Пресветото сърце Исусово“ по мярка „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“.

Субсидията е 100 % безвъзмездна финансова помощ в размер на 390 966,38 лв., като се предвижда създаване на Център за социално включване и развитие, социална рехабилитация и интеграция в общността, в който ще се предоставя подкрепа за индивидуално развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на 50 лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на възрастни в риск, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Потребителите на центъра ще могат да се възползват от разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, обучение за водене на самостоятелен начин на живот, подобряване на достъпа да здравеопазване, промоция на здравето и социално включване, чрез предоставяне на здравно-консултативни съвети.

            Целият екип на МИГ Раковски желае успех в реализацията на тези важни за общността проекти и за в бъдеще ще оказва необходимата помощ за успешното реализиране на дейностите.