РАЗШИРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РАБОТИЛНИЦА НА КАРИТАС“

На 02 септември 2019 г. председателят на УС Георги Лесов и изпълнителния директор на Фондация „Благотворителна католическа организация Каритас Витания“ Мария Чепишева подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.031 „МИГ Раковски – МПО2/ИП4 – Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“. Проектът е на стойност около 140 000 лева с наименование „Разширяване дейността на социално предприятие „Работилница на Каритас“ и предвижда увеличаване на обема на произвежданите продукти – свещи и сапуни чрез наемане на нови лица от уязвимите групи; обособяване на малък магазин към предприятието, в който ще се продават продукти на работилницата и на други социални предприятия и разработване на онлайн магазин, в който да се предлагат продукти на предприятието и на други социални предприятия. Очаква се по проекта да бъдат наети 4 лица от уязвими групи – хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица.