Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“

Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ е неправителствена организация с 10-годишен опит във финансирането на проекти по Програмата за развитие на селските райони, действаща на територията на общините Брезово и Братя Даскалови. Местната инициативна група е публично-частно партньорство между местната публична власт, частния сектор и гражданският НПО сектор, изпълняващо Стратегия за водено от общностите местно развитие от ПРСР 2014 – 2020 г.

През 2021 г. Сдружението приключи процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, по която бяха подадени десет проектни предложения на обща стойност: 2 975 290.31 лв. След осъществената оценка на подадените проектни предложения, са одобрени и предложени за финансиране шест от тях, с обща стойност на БФП: 1 102 558,77 лв.

През 2022 г. се очаква сключването на договори с одобрените бенефициенти по подмярката.