Стипендии за деца и младежи с изявени дарби

ОБЩИНА РАКОВСКИ,ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ОБЯВА:

На основание чл. 16 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и младежи с изявени дарби, община Раковски обявява конкурсна сесия за предоставяне на степендии и финансово подпомагане на тези деца и младежи.
Документи се подават в деловодството на Общинска администрация Раковски от 16-ти януари 2017 г. до 15-ти април 2017 г.

Комисия назначена със Заповед № ДЗ-30/ 12.02.2016 г. от Кмета на Община Раковски ще разгледа постъпилите предложения.

Решенията на комисията по стипендиите ще бъдат публикувани в сайта на общината до 30-ти април 2017 г.
На степендии имат право деца и младежи, отговарящи на условията на горепосочената наредба.