За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Раковски провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

 Дирекция “Бюро по труда”- Раковски уведомява работодателите от общините Раковски и Брезово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2017 г., както следва:

 Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

·  безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1) – свободни средства – 7 645.25 лв.;

·  за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл 41а, ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства – 3 680 лв.;

·  безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 4 418.79 лв.;

·  безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства –2 711.10 лв.;

·  безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства –3 171.03 лв.;

·  продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 2 322.60 лв.;

·  за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл 55г ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства –7 460.16 лв.;

·  безработни на „зелени работни места“ (чл. 55д от ЗНЗ) – свободни средства –2 375.56 лв.;

 Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

·  работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1) – свободни средства – 2931.01лв.;

·  държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства – 5862.46 лв.;

 Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 20 април 2017. (в периода от 20 април до 28 април2017 г., включително).

 Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Раковски, както и на тел. 03151/46-93