За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Раковски  провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда” – Раковски уведомява работодателите от общините Раковски и Брезово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

·   безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства – 3 086,63 лв.;

·   за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл. 41а, ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства – 4 286 лв.;

·   безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 3 055,65 лв.;

·   безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) -свободни средства – 3 488 лв.;

·   безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 6 380 лв.;

·   продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 7 920 лв.;

·   за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл. 55г ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства – 4 267 лв.;

·   до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 8 902,56. лв.;

     ;Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

·   работодатели: читалища и организации от частния сектор (Компонент 1) – свободни средства – 3 875,39 лв.;

·   работодатели: организации от публичния сектор – държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие (Компонент 2) – свободни средства – 3 716,88 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.

Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

·   безработни на „зелени работни места“ (чл. 55д от ЗНЗ) – свободни средства – 3 033 лв.;

       Обучение на възрастни

·   обучение на възрастни по чл. 63 от ЗНЗ – 1796лв.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Раковски, както и на тел. 03151/2428 или 0882825150.