ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО „СТАРШИ ЮРИСТКОНСУЛТ“

ОБЯВЯВА  

Свободно работно място

за длъжността “Старши юрисконсулт”

на Община Раковски, за заместване на държавен служител, който отсъства от работа

1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

 • Минимална степен на завършено образование – придобита образователно-квалификационна степен „магистър”
 • Професионален опит- не се изисква
 • Да притежават юридическа правоспособност

2.Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Да притежават добри комуникационни умения
 • Да притежават компютърна грамотност
 • Умения за работа в екип

3 Необходими документи:

 • Заявление по образец съгласно приложение №2 от НПКДС
 • Автобиография
 • Декларация по чл.17,ал.2,т.1 от НПКДС
 • Ксерокопие на диплома за завършено образование, копие на допълнителни квалификации и правоспособност, както и документи, удостоверяващи професионален опит, в случай, че кандидатът притежава такъв
 • Ксерокопие на Удостоверението за юридическа провоспособност
 1. Място и срок на подаване на документите:

Документите се подават в сградата на Общината, етаж 2, стая № 1 – гл. сп. “Човешки ресурси” в срок до 16:30 часа на 15.08.2016 г.

Изборът на кандидат ще стане след разглеждане на подадените документи и  провеждане на събеседване с одобрени по документи кандидати.

Информация относно датата и часа за провеждане на събеседването ще бъде получена лично след изтичане на срока за подаване на документи .

За допълнителна информация:

телефон за контакти : 03151/2346

или на място в Общинска администрация гр. Раковски с адрес:

гр.Раковски, пл.”България” №1, етаж 2, стая №1, „Човешки ресурси”