юни 2021

Тържествено откриване на проект „Алея на родолюбието“ в ОУ „Гео Милев“ с. Белозем, реализиран по мярка 21 „Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

На 02.06.2021 г. Изпълнителният директор на МИГ Раковски – Мария Гиева и експертът по прилагане на СВОМР – Веселина Канева присъстваха на тържествено откриване на…