До 15 октомври се подават заявленията за еднократна помощ за ученици

Най-късно до 15 октомври се подават заявленията за отпускане на еднократна помощ от 300 лв. за ученици, записани в първи и осми клас, и за ученици, които продължават обучението си във втори, трети и четвърти клас. Средствата се изплащат на два пъти – 50% от размера се предоставя след влизане в сила на заповедта за отпускането на помощта, а остатъкът – в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане.
От там напомниха, че заявленията се подават в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.
Еднократната помощ за учебната 2024/2025 г. се предоставя независимо от доходите на семействата. Ако родителите на първокласници и осмокласници желаят да получат помощта преди началото на учебната година, е необходимо да приложат удостоверение от училището, че детето им е записано в съответния клас. По служебен път агенцията получава от МОН данните за реално записаните ученици в съответния клас на обучение най-рано на 5 октомври, т.е. след началото на учебната година.
При подаване на заявлението за отпускане на еднократна помощ за учениците от втори, трети и четвърти клас не е необходимо да се представя такова удостоверение. Подаването става лично чрез представяне на лична карта или се изпраща чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща, както и по електронен път с квалифициран електронен подпис.
Еднократната помощ се възстановява, когато детето не постъпи или не бъде записано в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване съответно на първи, втори, трети, четвърти или осми клас и ако в рамките на един месец от учебната година има отсъствия от пет учебни часа, за които няма уважителни причини.