Финансиране на новоизградена училищна сграда към ОУ „Христо Ботев“ на стойност половин милион лева

На 06.02.2020г.към Министерството на образованието е входирано писмо от Община Раковски относно: Отпускане на държавна помощ – необходим финансов ресурс за изграждане на училищна сграда, пристройка към съществуващо ОУ „Христо Ботев“ гр. Раковски. Приложено е проектно предложение и количествено стойностна сметка към искането.

Община Раковски изтъква следните мотиви:

Нарастващата раждаемост, особено що се отнася до град Раковски и други две големи и развити селища в Общината, а именно – с. Белозем и с. Стряма. В тях се наблюдава ниска безработица, благодарение на развитието на множеството частни бизнес начинания, което характеризира общината като жизнена и развиваща се. Независимо от близостта на големия областен град Пловдив, населението предпочита да остане да живее на територията на Община Раковски, поради спокойствието на по-малкия град/село. Хората избират възможността да отглеждат децата си в близост до своите корени – родители, баби и дядовци, за семействата това е привилегия и удоволствие. Това обаче налага администрацията да отговаря на по-високите изисквания на родителите, свързани с осигуряване на достатъчно места в детските градини и училищата, благоприятна среда за отглеждане и обучаване. През мандат 2015 – 2019 г. в двете големи села Белозем и Стряма изградихме пристройки към съществуващи детски градини, подходящи за деца в яслена възраст. До този момент, освен в град Раковски, не са съществували яслени групи в останалите населени места, поради липса на подходящи помещения, които да отговарят на здравните изисквания. След приключването на строежа на яслените групи, проблема с обхвата на децата в град Раковски не беше разрешен. Местата в детските градини отново не бяха достатъчни за работещите родители. Това наложи изграждане на пристройка към една от съществуващите детски градини в град Раковски с две нови градински групи и физкултурен салон. Успяхме да постигнем пристрояване, обновяване и модернизиране на детските градини с две нови яслени групи в с. Стряма и с. Белозем и две градински групи плюс физкултурен салон в гр.Раковски изцяло с местни средства. По този начин се разреши проблемът с обхвата на децата в детските градини. Но ето, че с времето проблемът се прехвърли към сградния фонд на училищните сгради.

Първо – ОУ „Христо Ботев“ в кв. Секирово, град Раковски отчете необходимост от пристройка към съществуващата сграда, понеже капацитетът бе напълно изчерпан. След тях и ОУ „Христо Смирненски“ в кв. Генерал Николаево изрази нуждата от изграждане на нови класни стаи. Това бе наш приоритет и все още е. Продължаваме да работим за финансиране и на пристройка към ОУ „Христо Смирненски“ в кв. Генерал Николаево.

През бюджетна 2020г. успяхме да изготвим проект за изграждане на четири класни стаи към ОУ „Христо Ботев“, гр.Раковски и започнахме изграждане на сградата, като процедурата за избор на изпълнител бяхме обявили – без осигурено финансиране.

Молбата ни бее да бъдем подпомогнати финансово, за да успеем в срок да изпълним проекта и септември месец част от първокласниците ни да прекрачат училищния праг в нови, добре обзаведени и оборудвани помещения, отговарящи на всички здравни изисквания и норми.

Необходимите средства за финансирането на обект „Изграждане на училищна сграда в УПИ I – 1367 Училище от кв.63 по ПУП на гр. Раковски, кв.Секирово, община Раковски“, съгласно договор №642/13.05.2020г. бяха в размер на 503 905,37 000 лева с ДДС.

Строежът се изпълни, но осигуряването на нужните средства затрудни финансово Община Раковски.

През септември 2020г. община Раковски кандидатства по МОДУЛ 2 „Държавни и общински училища – изграждане на нови сгради, както и пристрояване , надстрояване и реконструкция на съществуващи“ отново за финансиране на обект „Изграждане на училищна сграда в УПИ I – 1367 Училище от кв.63 по ПУП на гр. Раковски, кв.Секирово, община Раковски“, съгласно договор №642/13.05.2020г. бяха в размер на 503 905,37 000 лева с ДДС.

Днес на редовно заседание на Министерски съвет за община Раковски са гласувани 500 000лв. от общ бюджет за цялата страна 70 000 000лв. по програма за финансиране на общински училища. Важен факт е, че ОУ„Христо Ботев“ гр.Раковски е първото училище, което е финансирано с държавен бюджет по гореспоменатата програма, относно „Изграждане на училищна сграда в УПИ I – 1367 Училище от кв.63 по ПУП на гр. Раковски, кв.Секирово, община Раковски“. Ние сме първата кандидатствала община, която получава финансиране след добре изпълнен и отчетен обект.

По МОДУЛ 2 „Държавни и общински училища – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“ община Раковски кандидатства и за изграждане на нова детска градина в с.Чалъкови, имаме одобрение, следва реализация и финансиране.