Информационна среща

Сдружение „Местна инициативна група – Раковски“

организира информационна среща за представяне на процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG05M9OP001-2.031-„МИГ Раковски-МПО2/ИП4 – Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост на 07.08.2018г. от 10:00 ч. в гр. Раковски, Заседателна зала на Община Раковски, ет.2

Срещата е предназначена за следните заинтересовани страни – потенциални бенефициенти:

  • Социални предприятия;

  • Работодатели

  • Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания;

  • Неправителствени организации;

  • Община Раковски;

  • Доставчици на социални услуги.

* Допустимите партньори като вид организации съвпадат с тези, посочени като допустими кандидати по процедурата.

За повече информация потърсете екипа на МИГ-Раковски на тел. 0884 34 64 10 или е-мейл: mig.rakovski@gmail.com

1 „Работодател“ е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие ползвател.

2 Съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания

3 Допустимо е структури/звена на общината, които нямат самостоятелна правосубектност да кандидатстват чрез нея за получаване на безвъзмездна финансова помощ. В този случай, кандидатът е самата община чрез съответната структура/звено и всички документи се подписват и подават от името на кмета на общината или упълномощено лице.

4 Съгласно чл. 18 от Закона за социално подпомагане.