ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”

ОБЯВА

Сдружение „Местна Инициативна Група – Раковски“

кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР

мярка МПО1/ИП5: Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия

от стратегията за ВОМР на МИГ Раковски посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:

BG05M9OP001-1.032 „МИГ Раковски- МП01/ИП5 – Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

Процедурата е насочена към постигане на Приоритет 3: Хармонично и устойчиво развитие на територията от гледна точка на социални услуги и икономика и социално включване чрез изпълнение на Специфична цел 3: Развитие на предприемаческите умения и капацитет (мярка „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“) на стратегията за ВОМР на МИГ Раковски и цели увеличаване броя на включените в самостоятелна заетост младежи, безработни и наети лица от територията на МИГ Раковски, като по този начин допринася за създаването и развитието на устойчив бизнес на територията на МИГ-а.

Мярката адресира потребността за осигуряване на специализирана подкрепа и услуги за стартиращи фирми на територията на МИГ Раковски чрез:

– Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;

– Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност;

– Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „.Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 5: Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на Община Раковски.

Кой може да кандидатства:

Центрове за развитие на предприемачеството; обучителни организации; социални партньори; неправителствени организации.

Партньорствата са възможни, но не са задължителни. Партньорите като вид организации трябва да съвпадат с тези, посочени като кандидати по процедурата.

Дейностите, които ще получат подкрепа са:

  • Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество;

  • Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения;

  • Предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно заети лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса и според конкретните нужди.

Общ бюджет на процедурата: 195 000,00 лв.

Неусвоен бюджет след първия прием 195 000,00 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстванеса публикувани на следните интернет адреси: www.mig-rakovski.eu и https://eumis2020.government.bg към документите по процедурата.

Първи краен срок – изтекъл.

Втори краен срок за представяне на проектни предложения: 01.10.2018 г.,17:30 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg/, където е налично и ръководство за работа със системата.