„Местна инициативна група Раковски“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.084-S2 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

На 20.07.2020 г., председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Мария Гиева – Изпълнителен директор на сдружението, подписаха пореден договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.084 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 265 000 лв. без ДДС се предоставя за реализирането на проект „Внедряване на енергийно – ефективни мерки за предоставяне на качествени обществено – културни услуги от Народно читалище „Христо Ботев“ с. Стряма” на кандидата Община Раковски. В рамките на 36 месеца от подписването на договора ще бъдат извършени следните строително – ремонтни дейности с цел повишаване на енергийната ефективност на сградата на читалището в село Стряма:

  • Демонтаж на дървена дограма по прозорци и врати и доставка и монтаж на нова РVС дограма;
  • Топлоизолация на външни стени с топлоизолационна система тип EPS;
  • Топлоизолация на покрив с топлоизолация от каменна вата и минерална вата.

Реализирането на проектното предложение ще доведе до подобряване на достъпа на жителите на село Стряма и на община Раковски до ремонтирана, благоустроена и енергийно-eфективна културна инфраструктура.

 

Това е петият подписан договор по процедурата, като към момента са подписани четири договора с Община Раковски за облагородяване и озеленяване на паркове и градинки  и за благоустрояване на централен площад в с. Белозем на обща стойност 748 069,59 лв. без ДДС.