„Местна инициативна група Раковски“ подписа втори договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.034-S1 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“

На 18.8.2020 г., председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Генчо Тодоров – Председател на НЧ „Просвета – 1909“ – с.Белозем, подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.034 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 22 023,04 лв. се предоставя за реализирането на проект „Носията – външен облик на традиция, бит и култура. Изработване на народни носии” за срок от 24 месеца.

Народно читалище „Просвета – 1909“ с. Белозем е пример за устойчива културна институция със специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните ценности. С многостранните си дейности читалището развива и обогатява културния живот на жителите на с. Белозем, като поддържа любителски състави – женска, мъжка и детска певчески групи, школа по народни танци, по пеене и пиано и група по актьорско майсторство. Проектното предложение „Носията–външен облик на традиция, бит и култура. Изработване на народни носии” е насочено към съхраняване и развитие на местния фолклор и на културните взаимоотношения между поколенията, чрез популяризиране на местното художествено изпълнителско изкуство. Закупуването на 20 женски, 20 мъжки и 45 детски тракийски носии с елементи от местния автентичен костюм цели пренасянето на културен опит, знания, умения и традиции между различните поколения, мотивирайки местната общност да участва и инициира съвместни дейности, свързани с опознаването, съживяването и популяризирането на автентични местни традиции, фолклор и занаяти. Реализирането на проектните дейности ще завърши с организиране на концерт, на който самодейци от читалището ще представят автентичното песенно фолклорно наследство на територията, както и закупените по проекта носии.

 

Припомняме, че това е вторият подписан договор по процедурата като към момента е подписан договор с ОУ „Гео Милев“ с. Белозем за изграждане на алея на родолюбието с представяне на национални и местни личности, родолюбци, дали своя принос за историята на България и на село Белозем на стойност 14 292,10 лв.