О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.

Приложение към Решение от 12.11.2018 г. на УС на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“

О Б Я В А

За прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“

Открива процедура за подбор на проектни предложения

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Процедура за подбор на проектни предложение:

BG06RDNP001 – 19.123

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Допустими кандидати по настоящата процедура за предоставяне на БФП са:

  1. Общините Брезово и Братя Даскалови за всички допустими дейности;

  2. Юридически лица с нестопанска цел ( ЮЛНЦ ) със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;

  3. Читалища (със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови) за дейности свързани с културния живот;

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

2. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;

3. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;

4. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

5. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

6. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

7. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

1. Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

4. Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки;

5. Разходите по т. 3 не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. 1, 2 и 4

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1-ви период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 18.12.2018г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 16.00 часа на 15.04.2019 г.

2-ри период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектни предложения: от 11.06.2019 г.

Втори краен срок за подаване на проектни предложения: до 16.00 часа на 17.09.2019 г.

Ще се приемат проектни предложения в случай, че е наличен остатъчен финансов ресурс след приключване на приема по първия краен срок за набиране на проектни предложения.

Място на подаване на проектни предложения:

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджетът по процедурата за 1-ви период на прием е: 778 000, 00 лева.

Размер на БФП по втори прием – остатъчни средства след първи прием.

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Максимален размер на допустимите разходи и БФП за конкретен проект:

391 160,00 лева (левовата равностойност на 200 000 евро)

Минимален размер на допустимите разходи и БФП за конкретен проект:

9 779,00 лева (левовата равностойност на 5 000 евро )

По настоящата процедура за предоставяне на БФП ще се прилага валутен курс 1,9558 лв. за 1 евро.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на:

  • 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти на общини, юридически лица с нестопанска цел и читалища в случай, че не е налично генериране на нетни приходи след извършване на инвестицията;

  • Когато при конкретен проект се установи потенциал за генериране на нетни приходи след извършване на инвестицията, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи;

В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.

8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

 

Критерии за оценка на проекти по подмярка 7.2. от СВОМР и тяхната тежест

1. Подпомагане на приоритетни за територията сектори и дейности:

Проектът включва дейности за изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение:

30

Проектът включва дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства:

30

Проектът включва дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги на уязвимите групи (в т.ч. хора в неравностойно положения, хора с увреждания; деца; представители на етническите малцинства) :

20

Проектът включва дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

20

Проектът включва дейности за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

20

Проектът включва инвестиции в други допустими дейности:

15

Максимален брой точки по критерий 1:

30

2. Дейностите по проекта се реализират в населени места извън общинските центрове:

30

3. Проектът включва дейности и инвестиции свързани с предоставяне на услуги за уязвимите групи:

30

4. Проектът ще се осъществява в район, в който е идентифицирано наличие на етнически малцинства:

10

Максимален брой точки:

100

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап „Техническа и финансова оценка“ трябва да е равна или по-голяма от 15 т.

 

9. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лица за контакт: Боян Костадинов; Анна Троева, е-mail: migb_bd@abv.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

10. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път, чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.