Община Раковски провежда устойчива политика за ефективно приобщаване, интеграция и качествено образование в мултикултурна среда

ПГ „Петър Парчевич” с представител – г-н Атанас Атанасов участва в национална научно-практическа конференция „Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства” . Събитието се организира по инициатива на Синдиката на българските учители съвместно с Министерството на образованието и науката и се проведе в гр.Велинград от 10 до 12 октомври 2018г.

Светът, в който живеем, е мултикултурен и българското образование трябва да се съобразява с това. Тази конференция спомогна за разрешаването на редица въпроси в тази връзка. Нашето училище е с изключително богата материална база, с традиции, работим по различни проекти. Участваме във всички общински изяви; развиваме разнообразни дейности по интереси. Имаме спечелени конкурси. Участваме в Механизма за обхвата на децата, отпаднали от образователната система. Много добре работим с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Над 200 са участниците в националния конкурс за добри педагогически практики в прилагането на интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, 56 от които бяха номинирани да презентират своите разработки в трите дни на конференцията.

Състоя се и празнична вечеря церемония за връчване на грамоти и сертификати за отлично представяне в националния конкурс. На 7 от тях журито присъди Специална награда – едногодишен абонамент на в. „Учителско дело“, печатен орган на СБУ, награда „Свети Иван Рилски“ на МОН за високи постижения в областта на образователното дело, безплатно участие в научна конференция през месец април. За мен е чест и удоволствие , че бях удостоен със Специална награда. Нашето училище е единственото в Пловдивска област сред седемте спечелили и единственатаПрофесионална гимназия в цяла България със Специална награда”.

Ключови участници във форума бяха: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ; Деница Сачева, зам-министър на МОН;проф.дфн Пламен Макариев – СУ „Св.Климент Охридски”; проф. д-р Янка Тоцева – Европейски политехнически университет – ЕПУ; доц. Д-р Йосиф Нунев и доц.д-р Емил Бузов – ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” и Педагогически колеж – Плевен; Грета Ганчева – директор на Дирекция „Приобщаващо образование” и Анелия Йотова – главен експерт в същата дирекция; Соня Мелоян – директор на Дирекция „Организация и контрол”, държавни експерти от МОН; Иван Кънчев, главен експерт в направление „Професионално-творческа защита” в Централата на СБУ; екип на РУО – Пазарджик , представители на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, и близо 120 учители, директори , педагогически специалисти от детски градини, училища и професионални гимназии от цялата страна, участвали и отличени в инициирания от СБУ и МОН конкурс за добри практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.