Сдружение „Местна Инициативна Група – Раковски“ кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР мярка „МПО2/ИП1- Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”

ОБЯВА

Сдружение „Местна Инициативна Група – Раковски“

кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР

мярка „МПО2/ИП1- Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“

от стратегията за ВОМР на МИГ Раковски посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ

BG05M9OP001-2.022 „МИГ Раковски – МПО2/ИП1 – Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са: увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически общности, включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху ромите, мигранти, участници с произход от други държави.

Предвидено е да се подпомогнат представителите на най-маргинализираните групи и общности на територията на МИГ Раковски за социално икономическа интеграция чрез реализиране на дейности в следните направления:

 • Подобряване достъпа до заетост” – Подкрепа за постигане на успешна професионална, социална и творческа реализация, в т.ч.:

 • активиране на икономически неактивни лица;

 • посредничество за намиране на работа;

 • професионално информиране и консултиране;

 • психологическо подпомагане;

 • мотивационно обучение;

 • предоставяне на обучение;

 • включване в стажуване, чиракуване, заетост в т.ч. в сферата на социалната икономика;

 • насърчаване на самостоятелната заетост и др.

 • Подобряване достъпа до образование” – Подпомогне учениците, произхождащи от етнически малцинства, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация, в т.ч.:

 • превенция на ранното отпадане от училище;

 • интеграция в образователната система на деца и младежи;

 • подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско развитие;

 • ограмотяване на възрастни;

 • междусекторни институционални механизми за ранна интервенция на отпадането и ранното встъпване в брак и др.

 • Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”, в т.ч.:

 • интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на целевата група;

 • предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация на представителите на целевите групи;

 • повишаване информираността относно социалните и здравните им права;

 • насърчаване семейното планиране и отговорното родителство;

 • повишаване здравната култура, повишаване на информираността по отношение на вредата от използване на наркотици и др.

 • Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи”

 • общностни дейности за промяна на практики, имащи негативно влияние върху социалното включване;

 • инициативи за преодоляване на стереотипи;

 • инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически общности, вкл. в сферата на традиционните дейности и талантите (занаяти и изкуства).

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и инвестиционен приоритет 1. „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на Община Раковски.

Кой може да кандидатства:

 • доставчици на социални и здравни услуги;

 • работодатели;

 • община Раковски;

 • организации, предоставящи посреднически услуги;

 • обучителни организации;

 • центрове за информация и професионално ориентиране;

 • читалища;

 • неправителствени организации;

 • социални предприятия и кооперации за хора с увреждания;

 • регистрирани поделения на вероизповеданията.

Партньорствата са възможни, но не са задължителни. Партньорите като вид организации трябва да съвпадат с тези, посочени като бенефициенти по мярката.

Общ разполагаем индикативен бюджет по тази покана: 195 000,00 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.mig-rakovski.eu и https://eumis2020.government.bg.

Първи краен срок за представяне на проектни предложения: 03.07.2018 г., 17:30 часа

Втори краен срок за представяне на проектни предложения /целият финансов ресурс е наличен за втория прием/: 27.11.2018 г., 17:30 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg, където е налично ръководство за работа със системата.