Сдружение„Местна инициативна група – Раковски“ организира информационни срещи

Сдружение „Местна инициативна група – Раковски“

организира информационни срещи по Стратегията за водено от общностите местно развитие за:

– мярка 7.2  «Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия» на 23 май 2017 г. в заседателната зала на Община Раковски от 10:00 ч.

– мярка 21 „Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“ на 25 май 2017 г. в заседателната зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Раковски от 10:00 ч.

 

Срещите са предназначени за следните заинтересовани страни (потенциални бенефициенти):

  • Общинa Раковски;
  • Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
  • Читалища за дейности свързани с културния живот.
  • Местни поделения на вероизповеданията
  • Училища и други учебни заведения
  • ЗП и земеделски стопани
  • Кооперации, клонове на занаятчийски или други сдружения, работещи в областта на занаятите и местни традиции

 

За повече информация потърсете екипа на МИГ-Раковски на тел. 0884 34 64 10 или е-мейл: mig.rakovski@gmail.com