Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.

 

Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ е неправителствена организация, създадена на 06.12.2010 г. Местната инициативна група е публично-частно партньорство между местната публична власт, частния сектор и гражданският НПО сектор.

В периода 2012 – 2015 г. на територията на общините Брезово и Даскалови за първи път ефективно се приложи подходът ЛИДЕР посредством изпълнение на Стратегия за местно развитие финансирана по линия на ОС 4 от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Успешно финансирани бяха 27 проектни предложения на местни заинтересовани лица.

През настоящия програмен период 2014 – 2020 г. Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ отново прилага подхода ЛИДЕР, който вече се нарича Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Подходът ВОМР се прилага „отдолу – нагоре” като се създават местни инициативни групи (МИГ) за територии от 10 000 до 150 000 жители. Те включват представители на заинтересованите страни от местната общност (общини, бизнес, НПО), които съвместно, при осигуряване на максимална публичност, определят приоритетите за развитие на територията, която представляват и ги включват в Стратегия за водено от общностите местно развитие. В изпълнение на Стратегиите се изготвят проекти, които могат да бъдат финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.

През 2019 г. Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ организира приеми по подмерките 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Стратегия си за водено от общностите местно развитие, финансирана чрез Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

През 2020 г. предстои обявяването на приеми по подмерки:

  • 4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, предназначена за инвестиции в неземеделски дейности. Мярката е с общ наличен бюджет от 1 110 000 лв. и интензитет на безвъзмездната финансова помощ до 75%;
  • 4. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура” Мярката е с общ наличен бюджет от 120 000 лв. и интензитет на безвъзмездната финансова помощ до 100%;
  • „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови“. Мярката е с общ наличен бюджет от 45 700 лв. и интензитет на безвъзмездната финансова помощ до 100%;
  • 5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”. Мярката е с общ наличен бюджет от 190 000 лв. и интензитет на безвъзмездната финансова помощ до 100%;