Участие на МИГ Раковски в транснационална партньорска среща, проведена на територията на МИГ Напока Поролисум, Клуж, Румъния

Група от представители на МИГ Раковски – членове на екипа, членове на колективния и управителния орган, както и участници в проектните дейности, взе участие в организираната транснационална партньорска среща на територията на МИГ Напока Поролисум, Клуж, Румъния. Дейност 1.4 „Участие в транснационална партньорска среща в Клуж, Напока Поролисум, Румъния“ е в изпълнение на международен проект „Кажи сирене! Балканско сирене“, в който съгласно подписан административен договор № РД 50-73 от 02.04.2021 г. по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020, взимат участие четири местни инициативни групи от България и четири местни инициативни групи от Румъния.

В първия и втория ден от посещението бяха проведени две много важни партньорски срещи, но които бяха обсъдени следните въпроси: предложение за лого, изработено от екипа на МИГ Текучи, което да представя основната идея на проекта, обсъждане на организацията на предстоящите съвместни дейности, както и разпределяне на задачите между партньорите. Мария Гиева представи разработена от МИГ Раковски методология за провеждане на маркетингов анализ, част от съвместните дейности, заложени в проектното предложение, която бе посрещната позитивно от присъстващите партньори и бе приета с минимални корекции. Ванеса Мокан от МИГ Напока Поролисум представи единна комуникационна стратегия, която да бъде използвана от всички партньори, а Алина Баба изрази готовност за скорошно представяне на интернет сайт на проекта, на който всеки от партньорите ще може да публикува напредъка си по проекта. В заключение бяха обсъдени бъдещи дейности като дизайн на уебсайта, изготвяне на двуезичен албум със сирена от териториите на партньорите, създаване на мобилно приложение, насрочени бяха следващите партньорски срещи.

С цел представяне на видовете и начините на производство на местни сирена бяха организирани няколко посещения във ферми, две от които в село Магури, където гостите научиха повече не само за отглеждането на животните и начинът им на изхранване, но и имаха привилегията да опитат от продукти – домашно производство – сирене, кашкавал, извара, масло, добити посредством ръчна технология и изцяло от добиваното във фермата мляко. Втората поредица от посещения се осъществи на територията на община Калъцеле, като домакините представиха многообразие от сирена, произвеждани от овче мляко като кашкавал, телемеа, урда, а кметът на село Калата разказа повече за начина на отглеждане на овце на територията и трудностите, пред които са изправени местните животновъди и производители на млечни продукти.

Транснационалната среща в МИГ Напока Поролисум завърши по начина, по който започна – с много добро настроение, усмивки и затвърдено желание за съвместна работа на партньорите, а следващата транснационална среща се предвижда да бъде реализирана на територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин в средата на 2022 година.

Припомняме, че административен договор РД 50-73 от 02.04.2021 за изпълнение на проектно предложение BG06RDNP001-19.355-0002 „Кажи сирене! Балканско сирене!“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 е със срок на изпълнение до 01.04.2023 г. и е на стойност 492 066,74 лв.