Участие на МИГ Раковски в работна среща с представители на УО на ПРСР и ДФЗ, 18-19.08.2021 г.

Мария Гиева – изпълнителен директор на Местна инициативна група Раковски и Веселина Канева – експерт по прилагане на подхода ВОМР взеха участие в работна среща, организирана съвместно от УО на ПРСР и Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа. Събитието бе открито от ръководителя на управляващия орган и заместник-министър на земеделието, храните и горите Георги Събев, който изрази задоволството си от досегашната работа на местните инициативни групи в България и подчерта, че ръководството на МЗХГ и Държавен фонд „Земеделие“ подкрепят успешното прилагане на подхода до 2025 г. и разчитат на пълно усвояване на средствата по стратегиите на местните инициативни групи. Господин Събев заяви, че очакваният бюджет, предвиден за местните инициативни групи в следващия програмен период е над 600 млн. лева, като ще продължи да се прилага многофондовото финансиране. Предвижда се да бъдат отделени 10% от бюджета на Стратегическия план за развитие на земеделието и развитието на селските райони, както и по 2% от бюджетите на оперативни програми „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ 2021-2027 и „Околна среда“.

Участие в срещата взеха и заместник-изпълнителния директор на ДФЗ Боряна Алексова, Красимира Капланова – директор на дирекция „Оторизация на плащанията и Калоян Костадинов. Те увериха присъстващите представители на местни инициативни групи, че се работи усилено по разглеждането на процедурите, проведени от МИГ и одобрените от тях проектни предложения. Бяха дискутирани въпроси като: провеждане на процедури по реда на ПМС 160 за бенефициенти по мерки 4.1 и 6.4 и съгласуване от страна на ДФЗ на проведените процедури, опростяване на списъка с изискуеми документи към кандидатите и въвеждане на т.нар. опростени разходи с цел намаляване на административната тежест за кандидатите и екипите на МИГ.

На срещата беше потвърдено, че се работи усилено по одобрение на заявените допълнителни средства към стратегиите на местните инициативни групи в размер на 799 000 лв., за които Местна инициативна група Раковски кандидатства през месец май тази година. Предвижда се с допълнителните средства да бъдат финансирани одобрени проектни предложения по мярка 21 „Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“, мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.