Входирани проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения в рамките на втори краен срок № BG06RDNP001-19.156-S2 „МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 

 

 

 

Входирани проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения в рамките на втори краен срокBG06RDNP001-19.156-S2 „МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

По втори прием по процедура № BG06RDNP001-19.156S2 „МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони са постъпили две проектни предложения:

  • Проект „Модернизиране на цех за сладкарска промишленост на Конпакс ЕООД гр.Раковски“ е с обща стойност на разходите 183 300.00 лв., от които 91 650.00 лв. безвъзмездна финансова помощ. Проектното предложение предвижда закупуване на оборудване за производство на нов продукт в гамата на полуфабрикати за сладкарска промишленост – маслен крем. Инвестицията включва закупуването на 1 брой апарат за индукционно запечатване за шоколадови заливки и маслени кремове и 4 броя полуавтоматична пълначна машина за различни видове течни шоколадови заливки и маслени кремообразни продукти.

  • Проект „Закупуване на газокари“ е с общ размер на допустимите разходи 138 230.94 лв., от които 103 673.21 лв. безвъзмездна финансова помощ. Проектът предвижда закупуване на 2 газокара, с които ще се обслужва дейността на предприятието, която се състои в продажба на стоки като минерална вода, безалкохолни напитки, бира и други.

И двете проектни предложения допринасят за постигане на балансиран икономически растеж, укрепване на конкурентоспособността, привлекателността и качеството на живот в територията на МИГ Раковски, тъй като се цели повишаване на конкуретноспособността на кандидатите и предоставяне на по-качествени услуги за населението от територията.

Оценката на входираните проекти продължава до 02.06.20123г., когато ще стане ясно какъв ще е разполагаемият бюджет по процедура BG06RDNP001-19.156 за следващия трети период на прием – от 30.06.2023 г. до 17.30 ч. на 01.08.2023 г. .