Приключила оценителна сесия по процедура за подбор на проектни предложения в рамките на втори краен срок № BG06RDNP001-19.034-S2 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“

 

 

 

Приключила оценителна сесия по процедура за подбор на проектни предложения в рамките на втори краен срок № BG06RDNP001-19.034-S2 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“

На 24.04.2023 г. приключи оценката на проектното предложение, подадено в рамките на втори краен срок за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.034-S2 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Оценителният доклад е одобрен от Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Раковски“ на 27.04.2023 г.

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 29 895.00 лв. се предоставя за реализирането на проект „Андрея Kанова – първият капуцин мисионер и епископ в България“, включващ превод от немски и италиански език на български език и издаване на книга, посветена на живота и делото на епископ Канова, който пристига начело на група мисионери в България през 1841 г.

С реализирането на този проект Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност Училищно настоятелство „Обединение“ цели да съхрани културното наследство на местната общност на град Раковски. Книгата е резултат от дълбоко и дългогодишно проучване на архивите на Ватикана и представлява ценен източник на информация за живота и бита на местното население по време на турското владичество. Запознаването с живота и делото на чуждестранните мисионери разкрива тяхната роля в духовното и просветно израстване на местните хора. Като носител на историческата памет книгата е част от нематериалното културно наследство с висока културна и обществена значимост за жителите на град Раковски.