май 2020

Държавен фонд Земеделие одобри проведената оценка от МИГ Раковски по процедура BG06RDNP001-19.174 „МИГ Раковски 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства“

    Със Заповед № 03 – РД/1200 от 18.05.2020 г. на Изпълнителния директор на ДФЗ Васил Грудев е одобрена проведената процедура BG06RDNP001-19.174 „МИГ Раковски…