Делегация на НСОРБ очерта рамките на сътрудничество с норвежките общини до 2020 г.

Договаряне на конкретни области за сътрудничество, идентифициране на съвместни проекти и насърчаване на двустранните контакти между български и норвежки общини – това бяха основните цели на проведените в Осло работни срещи на представители на български общини. Делегацията на НСОРБ, ръководена от председателя на Управителния съвет и кмет на Велико Търново инж. Даниел Панов, включваше 25 кметове на общини, изпълнителния директор и експерти на Сдружението.

В рамките на посещението (от 3 до 7 април 2017 г.), българските представители проведоха над 15 срещи с председателя на Управителния съвет, с регионални директори и ключови експерти на Норвежката асоциация на местните власти. Обсъдени бяха идеи за конкретни проекти, които да бъдат реализирани съвместно с ресурси от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2014 – 2020). Набелязаните области за сътрудничество са в сферите на местното икономическо развитие и борбата с бедността, енергийната ефективност, опазването на културно-историческото наследство, подобряване качеството на атмосферния въздух и опазването на околната среда. Партньорите от Норвегия представиха водещи практики за използване на технологиите в грижите на хората с увреждания и възрастните – телемедицина, създаване на „умни“ жилища и софтуерни приложения, които значително подобряват качеството на живот на хората в неравностойно положение.

Срещите позволиха запознаване и с норвежкия модел на взаимодействие между местна и централна власт. Практиката на провеждане на регулярни срещи, механизмите за отчитане мнението на общините при подготовка на законодателни промени и приносът на местната власт при реализирането на национални политики бяха основни теми в разговорите както с представителите на Норвежката асоциация, така и с председателя на парламентарната комисия по местно самоуправление и публична администрация и депутати от Норвежкия парламент.

Постигнатите договорености дават увереност, че ще успеем да постигнем ефективно използване на ресурса по новия Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. До края на м.юни НСОРБ ще продължи преговорите с отговорните български министерства – на образованието и науката, на околната среда и водите, на енергетиката и на културата. Очаква се програмите да бъдат одобрени от страните – донори (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) до края на тази година, а реалните проекти да стартират през 2018 г.