Домашен санитар е новата социална услуга за хората в риск на община Раковски

Кметът на община Раковски Павел Гуджеров и председателят на УС на МИГ Раковски Георги Лесов подписаха договор за финансиране по процедура BG05M9OP001-2.042 „МИГ РАКОВСКИ – МП02/ИП3 – Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“.

По проект „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес – Община Раковски“ се предвижда подбор и назначаване на 50 домашни санитари към надградения виртуален „Център за интегрирани услуги в домашна среда“. Целта е да се проведе ясна и прозрачна процедура за подбора им, както и за подбора на потребители на услугите. В рамките на тази дейност ще се извършват паралелно две процедури:

-Подбор и наемане на персонал на трудов договор в центъра за услуги в домашна среда, отговарящ в най-висока степен на нуждите на потребителите. За осъществяването на тази дейност ще бъде изготвена и публикувана обява за набиране на кандидати за предоставяне на социални услуги, както и комплект от документи за кандидатстване, подготвени от Екипа за организация и управление на проекта. След предварителен подбор и извършено класиране, избраните кандидати ще бъдат уведомени лично и ще бъдат поканени за сключване на срочни трудови договори за период от 12 месеца. Предвижда се да бъде нает персонал на 4 часов работен ден от 50 домашни санитари.

-Подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат-потребителите на услугите в домашна среда. За ползване на социалните услуги „домашен санитар“ могат да кандидатстват лица от следните целеви групи: възрастни с увреждания, поставени в социална изолация и техните семейства и възрастни хора над 65г. в невъзможност за самообслужване, най-често поради здравословни проблеми и самотноживеещи.

Проектът е на стойност 391 000 лв. и ще бъде финансиран от бюджета на Местна инициативна група Раковски чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ чрез подхода ВОМР /Водено от общностите местно развитие/.