Местна инициативна група Раковски организира работна среща за популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР за програмен период 2021 – 2027 г.

Местна инициативна група Раковски организира работна среща за представители на културния сектор от територията на община Раковски на 15.06.2023 г. в заседателната зала на Община Раковски, град Раковски от 10:00 часа. Срещата се осъществява в изпълнение на Административен договор РД 50-47/15.03.2023 г. за изпълнение на проект „Помощ за подготвителни дейности за изготвяне на Стратегия за ВОМР на МИГ Раковски“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР. Работната среща се реализира по дейност „Популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР“ и е насочена към представители на културния сектор – читалища на територията на община Раковски. Всички заинтересовани са добре дошли да получат информация и да зададат своите въпроси относно подготовката и разработването на Стратегия за водено от общностите местно развитие за новия програмен период 2021 – 2027 г.

За информация и контакти: http://www.mig-rakovski.eu/

Веселина Канева – експерт по прилагане на СВОМР – 0895283775

Мануела Белчева – експерт по прилагане на СВОМР – 0882949349