Община Раковски с грижа за хората в неравностойно положение и възрастни в риск

Екипът на общинския кмет Павел Гуджеров с ресор „Европейски програми“ входира нов проект за предоставяне на социална услуга на хора в неравностойно положение.

Проектът е съвместно с МИГ“Раковски“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с проектно наименование „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес – Община Раковски“.

Целта на проекта е подобряване на достъпа на възрастни в риск, хора с увреждания и хора над 65г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване.

Специфичните цели на проекта са надграждане на виртуален „Център за предоставяне на интегрирани услуги в семейна среда“ на територията на Община Раковски за почасово предлагане на услуги за социално включване в домашна среда ; предоставяне на интегрирани услуги за възрастни в риск – лица с увреждания и лица над 65г. в невъзможност за самообслужване, съобразени с техните индивидуални потребности и желания, с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността; повишаване на професионалните умения и мотивация на наетите в центъра домашни санитари чрез провеждане на обучения, психологическа подкрепа и супервизия; предоставяне на възможности за връщане на реалния пазар на труда на лицата, полагащи грижи за близките си с увреждания.

В проекта е предвидено грижите да се предоставят в рамките на 12 месеца, като цялата му продължителност, включително сформиране на центъра и подбор и обучение на персонала, предоставяне на интегрираните услуги и заключителен етап да обхванат общо 24 месеца. Стойността н проекта е около 400 000 хиляди лева.

В надградения на територията на общината център, ще се предлагат услуги, доставяни основно в домашна среда, от 50 домашни санитари, социален работник, психолог и медицинска сестра. Предвидено е персоналът да обгрижва 50 потребители възрастни в риск – лица с увреждания и лица над 65г. в невъзможност за самообслужване, като към края на проекта най-малко 50 от тях да бъдат с подобрен достъп до услуги. Съобразно интегрирания и иновативен характер на услугите в този проект, първоначално ще бъдат изготвени индивидуални оценки на потребностите. Предвидено е тази дейност да бъде изпълнена от специализирания персонал на надграденият център като бъдат спазени принципите за равни възможности и недопускане на дискриминация и равенство между половете.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Осигуряване на достъп до иновативни междусекторни услуги на възрастни в риск според специфичните им потребности, чрез създаване на нов център за социално включване и развитие, социална рехабилитация и интеграция в общността. Центърът следва да осигурява подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на потребители от уязвими групи-възрастни в риск, хора с увреждания и над 65г. в невъзможност за самообслужване, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване;.

2. Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда, услуги за възрастни хора (включително самотно живеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване), за хора с увреждания;

3. Подобряване достъпа до здравеопазване, промоция на здравето и социално включване;

4. Обучение, предоставяне на психологическа подкрепа и/или супервизия на персонала, предоставящ социални услуги.