Проведе се Междуинституционална среща на екипите за обхват на деца в училищна и предучилищна възраст

На 01.12.2023 г. в сградата на общинска администрация – Раковски се проведе Междуинституционална среща на екипите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. На срещата присъстваха специалист“ Хуманитарни дейности“ към община Раковски – Петя Загорчева, представители на всички училища и детски градини на територията на общината, секретарят на МКБППМН – Веселин Делипетров и представител на РУО – Пловдив – г-жа Васка Атанасова.

Обсъдени бяха въпроси за учениците, които:

1. Не са обхванати в образователната система

2. За които има риск от отпадане от училище или детска градина

3. Са напуснали преждевременно образователната система. Представителите на училищата и детските градини споделиха затрудненията, които срещат при обхвата на деца. Призоваха за по-добра комуникация между институциите и се обединиха около идеята, че само екипната работа може до доведе до положителни промени по обхвата на застрашените от отпадане от образователната система деца.