Проведе се събрание на Aсоциацията на производителите на водоплаващите птици в България

На 30.11.2023 г. в град Раковски се проведе събрание на Асоциацията на водоплаващите птици в България.

На събранието присъства и кметът на община Раковски – Павел Гуджеров.

Иван и Калин Йовчеви, които  отглеждат патици в собствена ферма в община Раковски свикаха събранието, като разясниха, че то е свързано с проектозаповед, касаеща високо патогенна инфлуенца по птиците.

Иван Йовчев заяви, че асоциацията е съгласна, че е необходимо да бъдат предприети мерки по отношение ограничаване разпространението на ВПИП, но така предложената заповед ще доведе до хаос, както по отношение на населяването на птици – кокошки и водоплаващи, така и по отношение на графиците, по които се извършва клането им, особено на водоплаващите. Кратките срокове дадени между населване, информиране на официален ветеринарен лекар и получаване на разрешение от него, могат да бъдат поставени в невъзможност за изпълнение при забава получаване резултатите от референтните лаборатории по една или друга причина. По този начин предвидените за населване новоизлюпени птици няма да могат да бъдат транспортирани и заселени навреме, като същото се отнася и за отгледаните и угоени животни, предвидени за клане. Йовчев заяви, че категорично асоциацията възразява срещу решението единствено и само водоплаващи предназначени за добив на дроб и месо да бъдат изследвани непосредствено преди клане. За пореден път не е взета предвид спецификата по отношение отглеждането и угояването на патици мюлари. Всички техни опасения са продиктувани в резултат на предишния им опит от прилагането на подобни мерки, заложени в заповеди на БАБХ през периода 2018-2019 година. В случай на забавяне получаването на необходимите от изследването резултати и невъзможността за населване, респективно клане, на птиците производителите ще търпят огромни загуби, като ще последват и съдебни искове, поради неизпълнение на сключени договори.

Калин Йовчев от своя страна поясни, че е висока вероятността за възникване на проблеми при организацията и работата на всички по веригата в птицевъдния бранш, а именно люпилни, производители, кланици, търговци. Не на последно място многократните изследвания, които трябва да бъдат извършени и определени да бъдат платени от съответния производител ще доведат по допълнителна финансова тежест за последния, която ще влоши неговото не чак толкова добро финансово състояние.

В заключение Иван Йовчев заяви, че основателните им възражения срещу така предложената заповед е необходимо да бъдат взети предвид, с оглед избягване на споменатите проблеми.

От своя страна кметът на община Раковски-  Павел Гуджеров заяви пълната си подкрепа към производителите.