С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с изпълнение на дейностите, заложени в Общинска програма за управление на отпадъците с План за действие 2016-2020 год., Общинска администрация – Раковски съвместно с „Екоколект“ АД, организира провеждането на информационна среща за обучение на обществеността на тема „Как да разчитаме маркировката върху опаковките за правилното им разделно събиране в цветните контейнери“ и „Ползите от разделното събиране на МРО, провеждани от организациите по оползотворяване“.

Желаещите могат да се включат в обучението, което ще се проведе на 29.09.2016 год. от 11,00 часа в заседателната зала на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий“, кв. Ген. Николаево, гр. Раковски.

За допълнителна информация може да се обаждате на тел.: 03151/49-30.