СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“


СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАКОВСКИ“


организира


Информационни срещи на територията на община Раковски във връзка с подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие за новия програмен период 2023-2027 г.


Дейностите са част от изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група – Раковски“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-47/15.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.


Информационните срещи ще се проведат при следния график:


27.06.2023 г. от 16:00 ч. в гр. Раковски, Заседателна зала на Община Раковски, ет.2;
28.06.2023 г. от 16:00 ч. в с. Болярино, Клуб на пенсионерите;
29.06.2023 г. от 16:00 ч. в с. Белозем, НЧ „Просвета – 1909“
За повече информация потърсете екипа на МИГ – Раковски на тел. 0884 34 64 10 или е-мейл: mig.rakovski@gmail.com