Свободно работно място за длъжността „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
п.к 4150 пл. България, тел. 03151/2260. факс: 031512361,
e-mail: oa@rakovski.bg
ЦНСТ- Раковски ул. Верона № 4 e-mail: cnst.rakovski@abv.bg
ОБЯВЯВА:
Свободно работно място за длъжността
„СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“
в Център за настаняване от семеен тип
1. Изисквания към кандидатите:
• Да имат завършено висше образование степен бакалавър/магистър по специалностите – “ Социални дейности“ , „Социология“ ,“Сосиална педагогика“
• Да притежават добри комуникативни умения
• Да притежават компютърна грамотност
• Професионалния опит ще се счита за предимство
2. Необходими документи:
• Заявление
• Автобиография
• Ксерокопие на диплома за завършено образование
• Ксерокопие на документ удостоверяващ професионален опит
Приемане на документите в сградата на Общината, етаж 2, стая № 1 – отдел
“ Човешки ресурси “ в срок до 16:00 часа на 21. 10.2016г.
Изборът на кандидати ще стане след разглеждане на подадените документи и провеждане
на събеседване с одобрените по документи кандидати.
Информация относно датата и часа за провеждане на събеседването ще бъде получена
лично след изтичане на срока за подаване на документи.
За допълнителна информация :
телефон за контакти : 0885642083
или на място в ЦНСТ- Раковски
гр. Раковски ул. “ Верона“ № 4

14484787_323007534718379_815803157043523683_n 14600890_323007391385060_3223399052238899328_n