Важно за потенциалните кандидати с проекти към Стратегията за водено от общностите местно развитие на СДРУЖЕНИЕ „МИГ –Раковски“

Екипът на МИГ-Раковски информира всички заинтересовани страни, че има забавяне в обявения Индикативен график за 2017 г. за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020.  Отлагането на приемите за неопределен период от време е поради независещи от МИГ обстоятелства. Очакват се изменения в нормативната уредба, касаеща дейността на местните инициативни групи – Наредба № 22/14.12.2015 г. за подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие (СВОМР)“, в която се въвеждат нови изисквания за кандидатстването с проекти, в т.ч. подаване на проекти по всички мерки по електронен път в ИСУН 2020; получаване на Указания от Управляващия орган за приложимите режими на държавна помощ по всяка една от мерките; съгласуване на насоките за кандидатстване с Министерството на финансите по отношение на режима за държавни помощи (където е приложимо), провеждане на обучение за оценка на проекти в ИСУН 2020 от Централното координационно звено (ЦКЗ) на Министерски съвет (МС); Утвърждаване и публикуване от ЦКЗ на МС на изменените минимални изисквания към реда за оценка на проекти от МИГ по чл. 41 ал. 2 от ПМС 161/04.07.2016 г.; Приемане на наредби по отделни мерки от ПРСР, за които още няма такива като подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”.

Съгласно изпратените на 29.06.2017 г. от Министерство на земеделието, храните и горите Указания  за прием на проекти, МИГ следва да се придържат към актуалните текстове на наредбите по отделните мерки, а в случаите когато за определени мерки няма наредби да не бъде обявяван прием. Очаква се наредбите да бъдат приети най-рано в края на годината, извършват се изменения и по вече публикуваните наредби по подмерки 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ и 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката , предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“.

Приемите по ПРСР ще се планират и индикативната годишна работна програма ще бъде актуализирана след влизане в сила на измененията в горецитираната правна уредба.

Индикативният график по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ се очаква да бъде спазен, тъй като са публикувани актуализирани указания от Управляващия орган Министерство за труда и социалната политика. Кандидатите могат да разработват идеите си и да ги консултират с екипа на МИГ-Раковски.