„Местна инициативна група Раковски“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.174-S1 „МИГ Раковски 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“

\

На 05.06.2020 г., председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Таня Пачова – управител на „АГРИНДО“ ЕООД, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за водено от общностите местно развитие от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общата стойност на проекта е 136 500 лв., а безвъзмездната финансова помощ е 63 194,33 лв. и се предоставя за реализирането на проект „Закупуване на земеделска техника за нуждите на земеделското стопанство на „АГРИНДО“ ЕООД” по процедура BG06RDNP001-19.174-S1 „МИГ Раковски 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“.

Проектното предложение предвижда закупуването на нова и модерна земеделска техника за обработване на почвата и прибиране на реколтата за стопанството на „Агриндо“ ЕООД, като с реализиране на проектните дейности ще бъдат постигнати следните резултати: подобряване използването на наличните мощности; подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини; намаляване себестойността на единица продукция; опазване на околната среда; подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.

Крайният резултат, очакван от реализацията на проекта е създаване на конкурентноспособно земеделско стопанство, което ползва модерни технологии и прилага високи стандарти за добри хигиенни и производствени практики.

Това е третият подписан договор по мерки от Програма за развитие на селските райони от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски, като в края на месец февруари бе подписан договор по мярка „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“, а на 27.03.2020 г. бе подписан първия договор по мярка „МИГ Раковски 4.2 Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“.