ЗАПОВЕД ЗА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ

п.к 4150 пл. „България“ № 1, тел. 03151/2260, факс: 031512361, e-mail: oa@rakovski.bg

З А П О В Е Д

№ ДЗ – 204/05.10.2016г.

Гр. Раковски

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 183, ал. 3, във връзка с чл. 175 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, във връзка с провеждането предизборна агитация, считано от 6 октомври 2016 г., за провеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България и на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

І. О П Р Е Д Е Л Я М:

 1. Местата за поставяне на агитационни материали от кандидатите, партиите, коалиции от партии и инициативни комитети на независими кандидати по време на предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на Република България и на национален референдум на 6 ноември 2016 г., на територията на община Раковски както следва:

–          За гр. Раковски:

Ø      Електрическите стълбове и конструкциите на автоспирките;

–          За с. Белозем  – таблата до кметството и конструкциите;

–          За с. Стряма – таблата до читалището на центъра на населеното място;

–          За с. Чалъкови – таблата на центъра на населеното място;

–          За с. Шишманци – таблата до кметството и конструкциите на  автоспирките;

–          За с. Момино – таблата до читалището;

–          За с. Болярино – таблата на центъра на населеното място и конструкцията на автоспирката;

–    На електрическите стълбове на територията на цялата община.

Агитационни материали на сгради, огради и витрини се поставят само след разрешение на собственика или управителя на имота.

По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети може да изготвят и разпространяват плакати и други агитационни материали, като на всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава. Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 % от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле.

 1. ЗАБРАНЯВАМ:
 2. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден;
 3. Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;
 4. Използването на агитациони материали, които накърняват добрите нрави , честта и доброто име на кандидатите;
 5. Използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;
 6. Провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;
 7. Провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;
 8. Предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;
 9. Извършването на предизборна агитация от служители на вероизповеданията;
 10. Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние по-малко  от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;
 11. Използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и на религиозни знаци или изображения;
 12. Поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания, която се открива 30 дни преди изборния ден.
 13. Поставянето на  агитационни материали на сгради общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите;

III.           По решение на Районна избирателна комисия № 17 кметът на общината или кметството премахва или изземва агитационните материали, поставени или разпространени в нарушаване на Изборния кодекс. При необходимост премахването или изземването става със съдействието на органите на МВР. Премахването и изземването на такива материали в изборния ден може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

 1. Партиите, коалициите и инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден премахват поставените от тях агитационни материали по повод вече приключилите избори.
 2. При неизпълнение на задълженията по т. IV от настоящата заповед на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1000 до 5000 лв., съгласно чл. 472, ал. 1 от Изборния кодекс. За други нарушения от настоящата заповед се прилагат съответните административнонаказателни разпоредби на Изборния кодекс.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на Районна избирателна комисия № 17 за Област Пловдив, Областен управител на Област Пловдив,  на Началника на РУ „Полиция” – Раковски, на регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети и да се обяви публично на населението на Община Раковски чрез  официалния сайт на Община Раковски www.rakovski.bg и чрез местната кабелна телевизия.

 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на общината.

 

ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ    /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

 

images