Близо 400 000 лева по „Човешки ресурси“ ще отидат за социално предприемачество в Раковски

Община Раковски кандидатства по новата процедура по оперативната програма  за подкрепа на  социалното включване на уязвими групи.

 „Развитие на социалното предприемачество“ е най-новата отворена процедура по оперативна програма „Човешки ресурси“. Процедурата цели да улесни достъпа до заетост и социалното включване на уязвими групи – хора с увреждания, лица в неравностойно положение на пазара на труда, социално изключени лица. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 50 000 лв., а Раковски кандидатства за максималният – 391 166 лв., като не се изисква съфинансиране.

Провежданата държавна политика в областта на социалните въпроси акцентира на водещата роля на общините, които въз основа на задълбочен анализ на потребностите на гражданите на съответната община, разработват програми и планове за действие като се цели подобряване на качеството на живот чрез прилагане на ефективни мерки от всички институции.

Община Раковски  кандидатства самостоятелно с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Проектът ще даде възможност за постигане на значими и устойчиви резултати за активиране и интегриране в заетост на продължително безработни и неактивни лица, на лица с ниско образование от всички възрастови групи, както и на лица, които не са нито в образование, нито в заетост. В допълнение, с изпълнение на проектното предложение в Община Раковски ще се повиши качеството на живот, ще се насърчи социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение и със специални потребности, както и на други уязвими групи. Предвижда се реализиране на следните дейностите по проекта: Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика; – Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост, например техники за справяне със стреса, придобиване на умения за успешно справяне на работното място, придобиване или повишаване на професионална квалификация; Социална и професионална интеграция например – развитие на умения за общуване и работа в група, придружаване и подкрепа в процеса на обучение или по време на работа, организиране на свободното време, професионално ориентиране, съдействие за намиране на подходяща работа; Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения на лицата, заети в социалните предприятия;Обученията могат да бъдат по „Търговия на едро и дребно“, „Маркетинг и реклама“, „Финанси, банково и застрахователно дело“, „Счетоводство и данъчно облагане“, „Администрация и управление“, „Секретарски и административни офис дейности“, „Трудов живот“;Подкрепа за осигуряване на заетост по трудово правоотношение за период до 12 месеца на хора с увреждания, лица в неравностойно положение на пазара на труда, неактивни и безработни лица;Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица;Оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт на помещението;Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги; Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

Финансирането на проекта е 100% безвъзмездно и е в размер до 391 166 лв. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта според условията за кандидатстване е 31.12.2019г.