Раковски


През 2020 г. Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ планира прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.   През 2020 г. Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ планира прием…