Държавен фонд „Земеделие“ одобри проведената оценка от МИГ Раковски по първи прием на процедура BG06RDNP001-19.084-S1 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

 

Със Заповед № 03-РД/809 от 18.03.2020 г. е одобрен първи прием на проекти по процедура BG06RDNP001-19.084-S1 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ Васил Грудев. Със заповедта е одобрена законосъобразността на проведената процедура по оценка, извършена от МИГ Раковски. Всички подадени проектни предложения са на Община Раковски, които ще бъдат оценени и от ДФ „Земеделие“:

  • BG06RDNP001-19.084-0002 „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в УПИ XIX – 568, зеленина кв.588 по ПУП на гр.Раковски“ с одобрен размер на безвъзмездна финансова помощ 141 573,74 лв. По проекта се предвижда да се обнови и разшири алейната мрежа, осветителните тела и съществуващата декоративна растителност. Ще се монтират нови детски съоръжения, маси за тенис и маси за шах.
  • BG06RDNP001-19.084-0005 „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в ПИ  II 2424 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски“ на стойност 324 351,87 лв. Предвижда се да се обособят нови зони в парка – за спортно катерене с боулдъри, за игра с въжени съоръжения, за игри с топка. Планирано е обновяване на зоните за отдих, настилките, алеите и плочопътеките, както и засаждане на нови дървета, храсти, треви и цветя. В проектното предложение е включено и монтиране на нови осветителни тела, беседки, пейки и кошчета за отпадъци.
  • BG06RDNP001-19.084-0006 „Реконструкция и ремонт на градски стадион „Петър Парчевич”, кв. Секирово, гр. Раковски“ с безвъзмездна финансова помощ в размер на 37 747,22 лв. Обект на проекта е Стадион в урегулиран поземлен имот 000734, местност „Бодушка могила“, който има важно функционално значение за спортния и обществения живот на града. Предвижда се да се изградят навеси от стоманена конструкция за покриване на трибуните от запад на стадиона и изграждане на мълниезащитна инсталация.
  • BG06RDNP001-19.084-0003 „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в УПИ VII – озеленяване кв.65 по ПУП на с.Стряма“ на стойност 58 146,98 лв. Предвижда се да се обнови и обогати алейната мрежа в съществуващия парк в село Стряма, както и декоративната растителност. Ще се изгради ново парково осветление, ароматна градинка, ще се монтират осветителни тела, тенис маса и маса за шах, пейки и кошчета за отпадъци.
  • BG06RDNP001-19.084-0004 „Благоустрояване на централен площад с.Белозем, общ. Раковски“ с одобрен размер на безвъзмездната финансова помощ в размер на 223 997,00 лв. Проектните дейности включват цялостна подмяна на настилките, изграждане на парково осветление, монтаж на нови пейки, кошчета за отпадъци, антипаркинг елементи, стойки за велосипеди, паркова чешма на централния площад в село Белозем.

 

Припомняме, че МИГ Раковски очаква одобрение и на втория прием по процедурата, по която е подадено и одобрено едно проектно предложение на стойност 265 000 лв. и предвижда основен ремонт на читалището в село Стряма с цел повишаване на енергийната ефективност на сградата.