П О К А Н А за свикване на редовно Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група – Раковски”

П О К А Н А

за свикване на редовно Общо събрание на

Сдружение „Местна инициативна група – Раковски”

На основание, чл. 34, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиквам редовно Общо събрание на Сдружението на 01.02.2020 г. от 17:30 часа на адреса на седалището на Сдружение „Местна инициативна група – Раковски” пл. „България“ № 5, гр. Раковски при следния дневен ред:

  1. Приемане на членове, освобождаване на членове, замяна на представителите на членове в УС и ОС; Промяна в състава на УС на Сдружението.

  2. Промяна в Устава на Сдружението:

Било

Става

1)

Чл. 6. Седалището на СДРУЖЕНИЕТО е в гр. Раковски, а адресът на управление – гр. Раковски, област Пловдив, пл. “България” № 5

Чл. 6. Седалището на СДРУЖЕНИЕТО е в гр. Раковски, а адресът на управление – гр. Раковски, област Пловдив, ул. “Детелина” № 2

2)

Чл. 24, (1) Нови членове на СДРУЖЕНИЕТО, отговарящи на условията за членство, се приемат от Общото събрание въз основа на писмена молба, подадена до Управителния съвет. В молбата кандидатите заявяват, че споделят целите и задачите на СДРУЖЕНИЕТО и приемат, че ще спазват Устава му. Молбата следва да съдържа трите имена, ЕГН и точен адрес за физическите лица, а кандидатите – юридически лица следва да представят решение на управителните си органи за участие в сдружението и удостоверения за регистрацията си, както и декларация, че приемат и ще спазват Устава на СДРУЖЕНИЕТО;

(2) Молбата се разглежда на първото Общо събрание, проведено след постъпването й в УС на СДРУЖЕНИЕТО.

(3) Приемането на нов член на СДРУЖЕНИЕТО се извършва с решение на Общото събрание, с обикновено мнозинство от половината плюс един от присъстващите редовни /действащи/ членове.

(4) При отхвърляне на молбата за членство от Общото събрание нова молба може да бъде подадена не по-рано от шест месеца.

(5) Членството се счита за възникнало след решението на Общото събрание, към датата на заплащането на дължимия за съответния период до края на година членски внос. Същият се внася в 10-дневен срок от датата на решението на Общото събрание.

(6) Решението на Общото събрание за приемане или отхвърляне на молбата за членство е окончателно.

Чл. 24, (1) Нови членове на СДРУЖЕНИЕТО, отговарящи на условията за членство, се приемат от Управителния съвет въз основа на писмена молба. В молбата кандидатите заявяват, че споделят целите и задачите на СДРУЖЕНИЕТО и приемат, че ще спазват Устава му. Молбата следва да съдържа трите имена, ЕГН и точен адрес за физическите лица, а кандидатите – юридически лица следва да представят решение на управителните си органи за участие в сдружението и удостоверения за регистрацията си, както и декларация, че приемат и ще спазват Устава на СДРУЖЕНИЕТО;

(2) Молбата се разглежда на първото събрание на Управителния съвет, проведено след постъпването й в СДРУЖЕНИЕТО.

(3) Приемането на нов член на СДРУЖЕНИЕТО се извършва с решение на Управителния съвет, с обикновено мнозинство от половината плюс един от присъстващите редовни /действащи/ членове.

(4) При отхвърляне на молбата за членство от Управителния съвет нова молба може да бъде подадена не по-рано от шест месеца.

(5) Членството се счита за възникнало след решението на Управителния съвет, към датата на заплащането на дължимия за съответния период до края на година членски внос. Същият се внася в 10-дневен срок от датата на решението на Общото събрание.

(6) Решението на Управителния съвет за приемане или отхвърляне на молбата за членство е окончателно.

  1. Приемане на Годишен финансов отчет за 2019 г. и Отчетен доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Раковски” през 2019 г.

  2. Обсъждане и приемане на бюджета на СНЦ „МИГ-Раковски” за 2020 г.

  3. Вземане на решение за кандидатстване по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020.

  4. Определяне на членски внос за 2020 г.

  5. Други.

Припомняме ви, че съгласно чл. 35, ал. 1 от Устава, Общото събрание е законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник повече от половината от всички членове. Съгласно чл. 35, ал. 2, ако в определения час липсва кворум събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъсващите членове.

Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на членовете на сдружението в офиса на „МИГ Раковски“, считано от днес, 24.01.2020 год.

Георги Лесов

Председател на УС